bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek spółki

Majątek Spółki według stanu 31.12.2019r. wynosi 133 439 580,67 zł i obejmuje:

A

AKTYWA TRWAŁE

118 772 205,69

I

Wartości niematerialne i prawne

0,000.00

II

Rzeczowe aktywa trwałe

116 483 052,69

III

Należności długoterminowe

0,000.00

IV

Inwestycje długoterminowe

737.000,00

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1 552 153,00

B

AKTYWA OBROTOWE

14 667 374,98

I

Zapasy

3 628 916,60

II

Należności krótkoterminowe

8 981 345,35

III

Inwestycje krótkoterminowe

1 076 100,57

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

981 012,46Stronę opublikował: Piotr Kurzacz
Stronę opublikowano dnia: 10.07.2020
Podpisał: Małgorzata Jasińska
Dokument z dnia: 09.11.2011
Dokument oglądany razy: 6 479