bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W PGK Spółka z o.o. w Radomsku sprawy (pisma) są przyjmowane i załatwiane zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną. Pisma dostarczane lub przesyłane na adres Spółki są rejestrowane przez sekretariat w Elektronicznym Dzienniku Korespondencyjnym, a następnie dekretowane przez członków zarządu do właściwych komórek organizacyjnych. Poszczególne komórki organizacyjne załatwiają sprawy przygotowując pisemną odpowiedź, która po podpisaniu przez osoby uprawnione zostaje wysłana do adresata przez sekretariat W sekretariacie można uzyskać informację, do której komórki wewnętrznej skierowana została sprawa do załatwienia. Sprawy są załatwiane bez zbędnej zwłoki.Stronę opublikował: Piotr Kurzacz
Stronę opublikowano dnia: 27.06.2017
Podpisał: Maciej Młyńczak
Dokument z dnia: 07.11.2011
Dokument oglądany razy: 8 241