bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.09.2015 12:37, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: pytania i odpowiedzi - dodanie nowych

Wykonanie projektu instalacji odpylania wraz z modernizacją instalacji odpylania trzech kotłów wodnych typu WR-10

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku
ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie projektu instalacji odpylania wraz z modernizacją instalacji odpylania trzech kotłów wodnych typu WR-10 w Kotłowni Rejonowej w Radomsku z zastosowaniem cyklofiltrów i odpylaczy wstępnych, za którymi emisja pyłu nie będzie wyższa niż 90 mg/Nm3 w warunkach normalnych w gazach suchych przy zawartości tlenu 6%, w całym zakresie obciążenia kotła. Zaproponowany układ odpylania powinien uwzględniać możliwość przyszłej rozbudowy w celu osiągnięcia emisji pyłu poniżej 20 mg/Nm3 oraz o urządzenia do redukcji NOx i SO2 bez konieczności demontażu podstawowych urządzeń.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 07.10.2015 r. o godz. 10:00
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2015 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.

Termin realizacji zamówienia:
- wykonanie projektu technicznego - od dnia podpisania umowy do dnia 24.11.2015 r.
- wykonanie modernizacji instalacji odpylania dla kotła nr 2 - do dnia 28.01.2016 r.
- wykonanie modernizacji instalacji odpylania dla kotłów nr 3 i nr 4 - od dnia
01.02.2016 r. do 01.06.2016 r.
UWAGA!

Z uwagi, iż realizacja zadania przypada w okresie sezonu grzewczego, w tym samym
czasie mogą być prowadzone prace tylko przy jednym kotle, tj. prace przy budowie
instalacji kolejnego kotła można rozpocząć dopiero po uruchomieniu i oddaniu do użytku
instalacji realizowanej przy kotle poprzednim.

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W niniejszym postępowaniu przyjęto następujące kryteria oceny ofert:
a) cena oferty – waga 90%
b) okres gwarancji jakości – waga 10%

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 30.000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych ).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, faks 44/ 683 43 77,
tel. kom. 501 144 147.

Radomsko 22.09.2015 r.


P R E Z E S
Zarządu Spółki
/ — /
Wiesław Kamiński

1. SIWZ wraz z załącznikami

2. Pytania i odpowiedzi

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 22.09.2015 12:37
Publikacja ostatniej zmiany: 29.09.2015 14:29
Dokument oglądany razy: 894
Nie podlega Ustawie