bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.07.2019 13:59, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Komponent OZE – dostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w os. Wymysłówek

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku
ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie zadania pn.:

„ Komponent OZE – dostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w os.
Wymysłówek ”, dotyczący realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności pn.: „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Niniejsze postępowanie stanowi rozeznanie rynku jakie Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić na podstawie Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3
„ Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ” i zawierania umów przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko ul. Stara Droga 85.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część I:
- budowę latarni oświetleniowej solarnej hybrydowej dla realizacji zadania pn.: „ Komponent OZE – dostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w oś. Wymysłówek w Radomsku ”, ul. Kombatancka dz. Nr 257/3 obr. 0042, wg dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z podłączeniem i uruchomieniem – 1 kpl.

Część II:
- budowę latarni oświetleniowej solarnej hybrydowej dla realizacji zadania pn.: „ Komponent OZE –  dostawa i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w oś. Wymysłówek w Radomsku”, ul. Wypoczynkowa dz. Nr 263/6 obr. 0043, wg dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z podłączeniem i uruchomieniem – 1 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w zapytaniu ofertowym

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny kod CPV: 31527210-1 – Latarnie
Dodatkowe kody CPV:
31520000-7 – Lampy i oprawy oświetleniowe
09331200-0 – Słoneczne moduły fotoelektryczne
31121340-5 – Elektrownie wiatrowe


Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2019 r. o godz. 11:00.
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego,
97-500 Radomsko ul. Stara Droga 85, pokój nr 101.

Termin realizacji zamówienia:
Część I:
- rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy,
- zakończenie - do dnia 30.09.2020 r.
Część II:
- rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy,
- zakończenie - do dnia 30.10.2019 r.

UWAGA!
Dokładną datę montażu lamp na budowie, Zamawiający uzgodni z Wykonawcą kanalizacji
sanitarnej w oś. Wymysłówek z uwagi na potrzebę wcześniejszego posadowienia komory tłoczni będącej w bliskim sąsiedztwie budowanych lamp oświetleniowych.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia jest cena - 100%.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych - rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej ( PLN ).
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
zamówienia podwykonawcy.

Wszelkich informacji o zamówieniu udziela Pan Adam Wierzycki – Główny Specjalista ds.
Technicznych tel. 44/ 682-47-37, tel. kom. 508 959 417, od poniedziałku do piątku
w godz. 7ºº - 15ºº, e-mail: pois2@pgk-radomsko.pl

Radomsko 22.07.2019 r.

                                                                                                           PREZES
                                                                                                      Zarządu Spółki
                                                                                                                 / - /
                                                                                                  inż. Marek Glądalski

- ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

- STWIOR

- PRZEDMIAR ROBÓT

- PYTANIA I ODPOWIEDZI

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 22.07.2019 13:59
Publikacja ostatniej zmiany: 29.07.2019 09:38
Dokument oglądany razy: 340
Nie podlega Ustawie