bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.09.2017 12:33, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja treści

Naprawa - renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Jana Pawła II metodą rękawa szklanego wraz z renowacją studni kanalizacyjnych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku
ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art.132 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Przedmiotem zamówienia jest:

„ Naprawa - renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Jana Pawła II metodą rękawa szklanego wraz z renowacją studni kanalizacyjnych ”.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 13.10.2017 r. o godz. 10:00
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2017 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2017 r.
Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W niniejszym postępowaniu przyjęto następujące kryteria oceny ofert:
a) cena oferty – waga 90%
b) okres gwarancji jakości – waga 10%

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45,
faks 44/ 683 43 77, tel. kom. 501 144 147.

Radomsko 28.09.2017 r.
                                                                                                       PREZES
                                                                                                 Zarządu Spółki
                                                                                                            / — /
                                                                                              inż. Marek Glądalski

SIWZ wraz z załącznikami

Rysunek nr. 1

Rysunek nr. 2

Pytania i odpowiedzi

Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej

Pytania i odpowiedzi

Modyfikacja treści SIWZ (załącznik nr. 6 dp SIWZ)

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 28.09.2017 12:33
Publikacja ostatniej zmiany: 06.10.2017 11:21
Dokument oglądany razy: 564
Nie podlega Ustawie