bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://bip.pgk-radomsko.pl/, na której się Państwo znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych tak, by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

Dane teleadresowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.:

Telefon: 44 683 06 30

Fax: 44 683 43 77

e-mail: sekretariat@pgk-radomsko.pl

Adres korespondencyjny: ul. Stara Droga 85, 97–500 Radomsko

Data publikacji strony internetowej: 2011-11-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników PDF nie są dostępne cyfrowo w całości; 
  • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci załączników są w formie skanów lub PDF. 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) 
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie 
  • mapa strony 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez pracowników Spółki.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej: 

e-mail: informatyk@pgk-radomsko.pl

Telefon: 44 683 06 30 wew. 57 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej)

Informacja zwrotna

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpienia do Spółki z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.

Żądanie powinno zawierać:

  1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie, 
  2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo, 
  3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Spółka powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Spółka niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie oraz o terminie jego rozpatrzenia, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Spółka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), tj. poczty elektronicznej lub  EPUAP.  

Postępowanie odwoławcze

W przypadku gdy Spółka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do Spółki w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziba – pod względem dostępności architektonicznej – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.:  ul. Stara Droga 85, 97 – 500 Radomsko nie spełnia wymagań określonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku znajduje się wiele miejsc parkingowych, w tym dwa miejsca wyłącznie dla klientów Spółki.

Przed budynkiem Spółki, bezpośrednio przy schodach, znajduje się jedno prawidłowo oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Takie usytuowanie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami miało na celu maksymalne skrócenie drogi dostępu do budynku.

Wejście do budynku odbywa się wyłącznie przy pomocy schodów. Budynek nie posiada windy.

Schody wyposażone są w dwustronne poręcze oznaczone kontrastowo, stopnie schodów są proste, bez podcięć.

Drzwi wejściowe są oznaczone kontrastowo, nie są automatycznie otwierane.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść w towarzystwie psa asystującego lub psa przewodnika.

Usługa skorzystania z tłumacza języka migowego jest niedostępna.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Właściwy merytorycznie pracownik Spółki schodzi do interesanta i pomaga mu w załatwieniu sprawy, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 44 683 06 30 (numer centrali telefonicznej umieszczony nad głównym wejściem do budynku, dobrze widocznym z miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych).

Obsługa interesanta przez pracownika Spółki jest także możliwa po wcześniejszym kontakcie mailowym: sekretariat@pgk-radomsko.pl lub przy pomocy skrzynki EPUAP.Stronę opublikował: Aleksander Szczygłowski
Stronę opublikowano dnia: 22.09.2020
Podpisał: Maciej Młyńczak
Dokument z dnia: 22.09.2020
Dokument oglądany razy: 500