bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.06.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

Majątek spółki

Majątek Spółki według stanu na dzień 31.12.2016r. wynosi 121.901.766,62 zł i obejmuje:

A
AKTYWA TRWAŁE 109.668.639,78
I Wartości niematerialne i prawne 27.242,38
II Rzeczowe aktywa trwałe 107.345.341,40
III Należności długoterminowe 228.500,00
IV Inwestycje długoterminowe 737.000,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1.330.556,00

B
AKTYWA OBROTOWE 12.233.126,84
I Zapasy 2.039.495,00
II Należności krótkoterminowe 8.173.454,88
III Inwestycje krótkoterminowe 1.287.138,93
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 733.037,33Stronę opublikował: Piotr Kurzacz
Stronę opublikowano dnia: 27.06.2017
Podpisał: Małgorzata Jasińska
Dokument z dnia: 09.11.2011
Dokument oglądany razy: 4 935