bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykonanie robót drogowych polegających na naprawie nawierzchni po awariach i inwestycjach wod. - kan. i ciepłowniczych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara
Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art.132 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 1
pkt 4 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie robót drogowych polegających na naprawie nawierzchni asfaltowych po awariach
i inwestycjach wod.- kan. i ciepłowniczych.


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych
przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

Ofertę należy przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego
(Sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, nie później niż do dnia 19.01.2021r.
do godz. 9:30. Składając ofertę osobiście należy zachować wszystkie powszechnie
obowiązujące w momencie składania oferty zasady bezpieczeństwa i ograniczenia dotyczące
COVID-19.
W obecnej sytuacji epidemiologicznej publiczne otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję
online dnia 19.01.2021r. o godz. 10:00 na http://pgk-radomsko.pl/transmisja-online.

Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.
- zakończenie: do dnia 31.03.2022 r.

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia
wadium w kwocie: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie
więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót tego
samego rodzaju co roboty stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie
internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Ewa Półrola - Kierownik Działu Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków (pokój nr 217), tel. 44 683 06 30, wew. 145, tel. kom. 501 144 147, faks
44/ 683 43 77.

PREZES          
ZARZADU SPÓŁKI
/-/               
inż. Marek Glądalski


Radomsko, dnia 29.12.2020 r.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Aleksander Szczygłowski
Publikacja dnia: 29.12.2020 13:35
Publikacja ostatniej zmiany: 11.02.2021 14:35
Dokument oglądany razy: 244
Nie podlega Ustawie