bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Radomsku w roku 2021

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art. 132 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380).
zmianami ).
Postępowanie dotyczy:
„Odbioru i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Radomsku w roku 2021”.
Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90513600-2,
90513700-3.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 29.12.2020r. godz. 10:00.
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85. Składając ofertę osobiście należy zachować wszystkie powszechnie obowiązujące w momencie składania oferty zasady bezpieczeństwa i ograniczenia dotyczące COVID-19.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej publiczne otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online dnia 29.12.2020r. godz. 10:30 na http://pgk-radomsko.pl/transmisja-online.
Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy
- zakończenie: do dnia 31.12.2021 r.
Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.
Wszelkich informacji o przetargu udziela Ewa Półrola – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 145,
tel. kom. 501 144 147.

Radomsko, dnia 17.12.2020 r.

P R E Z E S
Zarządu Spółki
/ — /
inż. Marek Glądalski

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Wyniki badań laboratoryjnych

- Załączniki nr od 1 do 6 wersja edytowalna

- Informacja z otwarcia ofert

- Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 17.12.2020 09:31
Publikacja ostatniej zmiany: 13.01.2021 14:42
Dokument oglądany razy: 385
Podlega Ustawie