bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250/200 wraz elementami sieci Ø 160 do granic działek oraz sieci kanalizacji tłocznej w ul. Św. Rocha/Chabrowa w Radomsku

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Ø 250/200 wraz z elementami sieci Ø 160 do granic działek oraz sieci kanalizacji tłocznej w ul. Św. Rocha/Chabrowa w Radomsku z podziałem na:

- elementy z PCV,
- elementy z żeliwa,
- elementy z betonu.

Szczegółowy opis materiałów co do asortymentu i ilości dla elementów z PCV zawiera formularz cenowy - załącznik Nr 2, dla elementów z żeliwa - załącznik nr 3, dla elementów z betonu - załącznik nr 4 do siwz.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w siwz.
Termin składania ofert upływa w dniu 01.10.2015 r. o godz. 10:00 .
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2015 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.

Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy ( dla elementów z PCV, żeliwa, betonu ).
- zakończenie - 30.10.2015 r. ( dla elementów z PCV, żeliwa, betonu ).

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium dla:
Elementów z PCV - w wysokości 1.500,00 zł ( słownie: tysiąc pięćset złotych ).
Elementów z żeliwa - w wysokości 100,00 zł ( słownie: sto złotych ).
Elementów z betonu - w wysokości 400,00 zł ( słownie: czterysta złotych ).

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych elementów jest cena - 100%.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na elementy z PCV, żeliwa, betonu.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147,
faks 44/ 683 43 77.

P R E Z E S
Zarządu Spółki
/ — /
Wiesław Kamiński

Radomsko 23.09.2015 r.

1. SIWZ wraz z załącznikami

2. Załącznik nr. 2, 3, 4 (3 arkusze w pliku)

3. Pytania i odpowiedzi

4. Ogłoszenie o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 23.09.2015 13:58
Publikacja ostatniej zmiany: 05.10.2015 13:55
Dokument oglądany razy: 1408
Nie podlega Ustawie