bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa wraz z transportem flokulantu i PIXU-113 z podziałem na dwa zadania

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art.132 ust. 2 w związku z art.132 ust.1 pkt 4 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa n/w środków wspomagających pracę Oczyszczalni Ścieków z podziałem na 2 zadania:

Zadanie nr 1:

Dostawa wraz z transportem kationowego proszkowego wodnorozpuszczalnego flokulantu, służącego do odwadniania osadu przefermentowanego o zawartości około 4% suchej masy w wirówce dekantacyjnej GEA PRO 5000 Wodny roztwór flokulantu o stężeniu 0,3% powinien zapewnić uzyskanie minimum 27% suchej masy po odwodnieniu, przy maksymalnym zużyciu 7 g/ kg suchej masy osadu. Maksymalna zawartość suchej masy w odcinku wynosi 0,20%.
Ilość zamawianego flokulantu w 2021 r. wynosi 9 000 kg.

Zadanie nr 2:

Dostawa wraz z transportem środka wspomagającego pracę Oczyszczalni Ścieków – PIXU -113 w ilość 380 ton.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, nie później niż do dnia 02.12.2020 r. do godz. 10:30. Składając ofertę osobiście należy zachować wszystkie powszechnie obowiązujące w momencie składania oferty zasady bezpieczeństwa i ograniczenia dotyczące COVID-19.

Otwarcie ofert:
W obecnej sytuacji epidemiologicznej publiczne otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online dnia 02.12.2020r. o godz. 11:30 na http://pgk-radomsko.pl/transmisja-online.

Termin realizacji zamówienia:
Zadanie nr 1 ( dostawa flokulantu ) - od dnia 04.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
Zadanie nr 2 ( dostawa PIXU – 113 ) - od dnia 04.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert oddzielnie dla zadania 1 i 2 jest cena - 100%.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na poszczególne zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Ewa Półrola – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147,


Radomsko, dnia 17.11.2020 r.

                                                                                                      P R E Z E S
                                                                                                 Zarządu Spółki
                                                                                                            / - /
                                                                                               inż. Marek Glądalski

1. SIWZ wraz z załącznikami

2. Załączniki nr 1-4 do SIWZ wersja edytowalna

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ofert

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 17.11.2020 13:23
Publikacja ostatniej zmiany: 21.12.2020 14:49
Dokument oglądany razy: 321
Nie podlega Ustawie