bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa materiałów preizolacyjnych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych z podziałem na trzy zadania

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień.
Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art. 132 ust. 1 pkt 3 oraz art. 133 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolacyjnych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych z podziałem na 3 zadania:

Zadanie 1 - materiały preizolowane na budowę i modernizację sieci ciepłowniczej i przyłącza w Radomsku w ul. Grodzkiej i Wyszyńskiego.

Zadanie 2 - materiały preizolowane na budowę przyłącza ciepłowniczego w Radomsku do bloku przy ul. Łokietka.

Zadanie 3 - materiały preizolowane na budowę przyłączy ciepłowniczych w Radomsku do budynków indywidualnych..

Szczegółowy opis materiałów co do asortymentu i ilości zawiera formularz cenowy –załącznik nr 2 do SIWZ.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

Ofertę należy przesłać na adres Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.09.2020 r., do godz. 12:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101, w dniu 03.09.2020 r. o godz. 12:30

Termin realizacji zamówienia:
- dla zadania 1: od dnia podpisania umowy do dnia 01.10.2020 r.
- dla zadania 2: od dnia podpisania umowy do dnia 01.10.2020 r.
- dla zadania 3: od dnia podpisania umowy do dnia 01.10.2020 r.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującego dostawę materiałów jest cena - 100%.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Ewa Półrola – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków (pokój nr 217), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147.

Radomsko, dnia 26.08.2020 r.

                                                                                                  PREZES
                                                                                             Zarządu Spółki
                                                                                        inż. Marek Glądalski

1. SIWZ wraz z załącznikami

2. Załączniki nr. 1,3,4,5,6 (wersja edytowalna)

3. Informacja z otwarcia ofert.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Opublikował: Aleksander Szczygłowski
Publikacja dnia: 26.08.2020 13:49
Publikacja ostatniej zmiany: 07.09.2020 14:40
Dokument oglądany razy: 257
Nie podlega Ustawie