bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykonanie oraz montaż tablic pamiątkowych, dotyczących realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności pn.„ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko”.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Radomsku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: wykonanie oraz montaż tablic pamiątkowych, dotyczących realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności pn.„ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia.
      Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) pisemnej oferty na wykonanie przedmiotu zadania oraz parafowanego projektu umowy (załącznik nr 3) w zamkniętej i opieczętowanej kopercie do dnia 14.09.2015 r. do godziny 13:00 z adnotacją: Oferta na „Wykonanie oraz montaż tablic pamiątkowych”.
      Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, ul. Stara Droga 85.
      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2015 r. o godzinie 13:10 w siedzibie Spółki pok. 101.
      Wynagrodzenie płatne będzie w całości po wykonaniu pełnego zakresu prac objętych zamówieniem w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury do siedziby Zamawiającego po uprzednim pozytywnym odbiorze tablicy potwierdzonym protokołem zdawczo – odbiorczym.

     Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100 %. Do oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 28.09.2015 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Wyjaśnienia dotyczące zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Stara droga 85, 97 – 500 Radomsko. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest: Łukasz Życiński, tel. 44 683 06 30 wew.46, od godz. 8:00 do 14:00 (dni robocze), adres e-mail: jrp@pgk-radomsko.pl

Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

Dokumenty, które oferent winien zawrzeć w ofercie:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załącznika nr 2
2. Zaparafowany projekt umowy wg załącznika nr 3


Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
3. Projekt Umowy – załącznik nr 3
4. Wzór treści tablicy – załącznik nr 4

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 07.09.2015 13:09
Publikacja ostatniej zmiany: 17.09.2015 09:43
Dokument oglądany razy: 1422
Nie podlega Ustawie