bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Spółki

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Spółki:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- złożenie pisemnej oferty do dnia 12.08.2015 r. do godz. 13:00 w zapieczętowanej kopercie na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko z zaznaczeniem „kupno/dzierżawa nieruchomości gruntowej”.
- wpłacenie przelewem określonego w pieniądzu wadium w wysokości:
dzierżawa 500 zł/jedna działka, kupno 2000 zł/jedna działka.

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku Bank PEKAO S.A. 36124031321111000029671261 z dopiskiem „kupno/dzierżawa nieruchomości gruntowej ”.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym przedsiębiorstwa.

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę ) i siedzibę oferenta,
- wskazanie numeru nieruchomości, która interesuje oferenta,
- proponowaną cenę kupna lub dzierżawy (co najmniej równą cenie wywoławczej określonej w tabeli),
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy przedsiębiorców),
- koncepcję prowadzenia działalności na wydzierżawionej nieruchomości,
- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, stanem nieruchomości (stanem prawnym i faktycznym oferowanej nieruchomości) i jej granicami – wg samodzielnie napisanego załącznika,
- dowód wpłaty wadium i wskazanie rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium.

Oferty niezgodne z warunkami niniejszego ogłoszenia zostaną odrzucone.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2015 r. o godz. 13:10 w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85, pokój nr 106.

Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci.

Warunki dla dzierżawcy:

1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu lub dzierżawy nieruchomości.
2. Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi w wartości nominalnej na podane konto oferenta niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
3. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli dzierżawca wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie określonym przez organizatora przetargu.
4. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Inne postanowienia:

1. Oferty można składać na jedną lub większą liczbę działek ewidencyjnych.
2. Za zwycięzcę przetargu uznana zostanie osoba (firma), która złoży ofertę przygotowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu oraz zaproponuje najwyższą cenę kupna lub stawkę czynszu miesięcznego (jedyne kryterium wyboru – 100%).
3. W przypadku złożenia równorzędnych ofert organizator przetargu przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny pomiędzy oferentami, którzy złożyli takie oferty.
4. Czynsz ustalony w wyniku przetargu będzie płatny miesięcznie z góry do dnia 10-go każdego miesiąca. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany według wskaźnika wzrostu podatku od nieruchomości.
5. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu nieruchomości uzyskać można w Dziale Inwestycji tel. 44/ 683 06 30 wew. 47 (od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500).

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 06.07.2015 10:52
Publikacja ostatniej zmiany: 06.07.2015 11:12
Dokument oglądany razy: 1855
Podlega Ustawie