bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie o cenę – produkcja spotu reklamowego (reklamy telewizyjnej) dotyczącego realizacji projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko”

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAPYTANIE O CENĘ

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Radomsku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: produkcja spotu reklamowego (reklamy telewizyjnej) dla telewizji o zasięgu regionalnym ( województwo Łódzkie) wraz z możliwością zamieszczenia na stronie internetowej PGK Sp. z o.o. w Radomsku, dotyczącego realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności pn.„ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) pisemnej oferty na wykonanie przedmiotu zadania oraz parafowanego projektu umowy (załącznik nr 3) w zamkniętej i opieczętowanej kopercie do dnia 25.06.2015 r. do godziny 1300 z adnotacją: Oferta na: „Produkcja spotu reklamowego (reklamy telewizyjnej) dla telewizji o zasięgu regionalnym, dotyczącego realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko”.

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, ul. Stara Droga 85.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2015r. o godzinie 1310 w siedzibie Spółki pok. 101. Wynagrodzenie płatne będzie w całości po wykonaniu pełnego zakresu prac objętych zamówieniem w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury do siedziby Zamawiającego po uprzednim pozytywnym odbiorze materiału reklamowego - Spotu reklamowego, potwierdzonym protokołem zdawczo – odbiorczym.

Kryterium oceny ofert jest:

cena – waga 80 %.

doświadczenie - waga 20%

Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 16.07.2015 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Wyjaśnienia dotyczące zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Stara Droga 85, 97 – 500 Radomsko. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest: Pan Adam Wierzycki tel. 44 683- 06-30 wew. 46 od godz. 8:00 do 14:00 (dni robocze), adres e-mail: jrp@pgk-radomsko.pl.

Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

Dokumenty, które oferent winien zawrzeć w ofercie:

  1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załącznika nr 2

  2. Zaparafowany projekt umowy wg załącznika nr 3

  3. Wypełniony i podpisany Wykaz wykonanych spotów reklamowych wg załącznika nr 5

Załączniki są dostępne u Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego

  1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2

  3. Projekt Umowy – załącznik nr 3

  4. Informacje niezbędne do wykorzystania w treści spotu– załącznik nr 4

  5. Wykaz wykonanych spotów reklamowych – załącznik nr 5

  6. Pytania i Odpowiedź

  7. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 17.06.2015 10:38
Publikacja ostatniej zmiany: 03.07.2015 13:53
Dokument oglądany razy: 2437
Nie podlega Ustawie