bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie wraz z dostawą urządzeń na wyposażenie instalacji

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 044 6830630 w. 45, faks 044 6834377.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk-radomsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. 100 % udziałów jest własnością gminy miasta Radomsko.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie wraz z dostawą urządzeń na wyposażenie instalacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie wraz z dostawą urządzeń na wyposażenie instalacji. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegała z podziałem na zadania: Zadanie 1 Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie. 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie: - instalacji do stabilizacji frakcji o wielkości co najmniej 0-80 mm ulegającej biodegradacji wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych - roboty budowlane oraz dostawa i montaż technologii ( system napowietrzania i wentylacji, system ujęcia i oczyszczenia powietrza procesowego, system odprowadzania powstających odcieków, system sterowania i czujników technologicznych wraz z oprogramowaniem, dach i drzwi, kontener techniczny ), - wiaty magazynowej, - placu dojrzewania, - placu pod biofiltr, - placu technologicznego przeznaczonego do magazynowania i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, - placu pod zbiornik na paliwo, - dróg i placów wewnętrznych, - muru oporowego placu magazynowania wsadu, - zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki deszczowe oraz odcieki technologiczne, - zewnętrznej instalacji wodociągowej, - zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej ( zasilającej i oświetleniowej ) i teletechnicznej, - zieleni ozdobnej, - ogrodzenia, - stacji nadawczej dla frakcji 0-80 mm ( dostawa i montaż ), - zbiornika na odcieki o pojemności 600 m3, - rozruchu technologicznego w celu sprawdzenia sprawności wszystkich urządzeń i zastosowanej technologii i przeprowadzenia szkolenia załogi Zamawiającego w zakresie eksploatacji instalacji. UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na terenie ZUOK w Płoszowie w pełnym zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Projekt budowlany dla inwestycji pn. Kompostownia odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowana na terenie ZUOK w Płoszowie - załącznik nr 20 do siwz. 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie - załącznik nr 21 do siwz. 3) Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 22 do siwz. 4) Wykaz wymagań dla instalacji i urządzeń równoważnych dla zadania 1- załącznik nr 23; 5) Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla inwestycji pn. Kompostownia odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowana na terenie ZUOK w Płoszowie - załącznik nr 24; 6) Projekt budowlany dla inwestycji pn. Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla miasta Radomska i gmin ościennych w Jadwinówce. Dotyczy realizacji zbiornika na odcieki. Tom I - część opisowa. Tom II - część rysunkowa - załącznik nr 25; 7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla miasta Radomska i gmin ościennych w Jadwinówce gm. Radomsko - etap II. Dotyczy realizacji zbiornika na odcieki - załącznik nr 26; 8) Dodatkowy opis przedmiotu dla zadania 1 obejmującego budowę kompostowni odpadów w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie na części działki o numerze ewidencyjnym 398/1, obręb 0009 Płoszów, gmina Radomsko, powiat radomszczański, województwo łódzkie stanowiący uzupełnienie projektu budowlanego o opis technologii procesu biologicznego przetwarzania odpadów, który stanowi integralną część dokumentacji wnioskowanego zamówienia. Dodatkowo zawiera elementy, które nie są ujęte w projekcie budowlanym a są konieczne do zrealizowania zadania - załącznik nr 27. Zadanie 2 Dostawa mobilnego przesiewacza bębnowego w ilości 1 szt. Dostarczony mobilny przesiewacz bębnowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany - rok produkcji 2015 o wydajności min. 100m3/h. Powinien służyć do przesiewania: - materiału uzyskanego po procesach stabilizacji frakcji o wielkości co najmniej 0-80 mm ulegającej biodegradacji wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz po procesach kompostowania odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie, - odpadów komunalnych zmieszanych, - kory drzewnej, materiału strukturalnego, - piasku i żwiru. Sito musi być urządzeniem mobilnym, na podwoziu przynajmniej tandemowym wyposażonym w ABS przystosowane do poruszania się po drogach publicznych z prędkością do 80 km/h. Szczegółowy opis zadania został określony w rozdziale 3 SIWZ. Zadanie 3 Dostawa przyczepy ciężarowej rolniczej - pojemnika - wozu asenizacyjnego do wypompowywania i przewozu ścieków w ilości 1 szt. Dostarczony wóz asenizacyjny winien być fabrycznie nowy, nieużywany i nierejestrowany - rok produkcji 2015: 1) Wóz asenizacyjny powinien służyć do wypompowywania ścieków ze zbiornika na odcieki ( w zbiorniku znajdować się będą wody odciekowe ze składowiska odpadów, odcieki z obiektu kompostowni oraz ścieki z placów i dróg ) oraz do przewozu ścieków komunalnych. 2) Urządzenie powinno być dopuszczone do ruchu po drogach publicznych z prędkością co najmniej 30 km/h. Szczegółowy opis zadania został określony w rozdziale 3 SIWZ. Zadanie 4 Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową hakową w ilości 1 szt. Dostarczony samochód ciężarowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany i nierejestrowany - rok produkcji 2015. Szczegółowy opis zadania został określony w rozdziale 3 SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.25.38.00-3, 45.21.32.80-9, 42.90.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium 1. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla: - zadania 1 w wysokości 250.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). - zadania 2 w wysokości 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). - zadania 3 w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). - zadania 4 w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Forma wadium Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ). Miejsce i sposób wniesienia wadium 1. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PEKAO S.A., konto nr 36124031321111000029671261 z dopiskiem: Wadium na Budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie wraz z dostawą urządzeń na wyposażenie instalacji. 2. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 2)-5), wówczas Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium razem z ofertą. Dokument gwarancji lub poręczenia stanowiący formę wadium musi zawierać w swojej treści stwierdzenie, że gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów zawartych w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty w okresie obowiązywania gwarancji. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków lub czynności. Dopuszczalnym przez Zamawiającego żądaniem gwaranta może być np. żądanie oświadczenia beneficjenta o przyczynach zatrzymania wadium oraz dokumentu potwierdzającego, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważnione są do jego reprezentowania. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium na: Budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie wraz z dostawą urządzeń na wyposażenie instalacji. 5. Gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w siwz spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 7. Wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. Zwrot wadium 1. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 2. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Utrata wadium 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 , z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zadanie 1 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jednego zadania polegającego na budowie instalacji do stabilizacji frakcji o wielkości co najmniej 0-80 mm ulegającej biodegradacji wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych w technologii opartej na zamkniętych niezależnych tunelach żelbetowych z niezależnym sterowaniem procesu kompostowania ze stropem żelbetowym lub stropem z tworzywa sztucznego wraz z biofiltrem o wydajności minimum 19 000 Mg/rok i wartości nie mniejszej niż 5,0 mln zł wyposażonej w układ napowietrzania i oczyszczania powietrza w biofiltrze lub technologii równoważnej, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunek ten dotyczy zadania 1. 2. Wykonawca przedstawi roczne wyniki badań ( tj. 12 wyników po jednym w każdym miesiącu ) z m.in. jednej funkcjonującej instalacji do stabilizacji frakcji o wielkości co najmniej 0-80 mm ulegającej biodegradacji wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych, w której Wykonawca brał udział i które wykonane były zgodnie z wypełnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych ( Dz.U. z 2012 r., poz.1052 ). Warunek ten dotyczy zadania 1. Zadanie 2 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie głównej stanowiącej przedmiot zamówienia ( dostawy muszą dotyczyć oferowanego w niniejszy postępowaniu urządzenia ) tj. mobilnego przesiewacza bębnowego z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. Warunek ten dotyczy zadania 2. Zadanie 3 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie głównej stanowiącej przedmiot zamówienia ( dostawy muszą dotyczyć oferowanego w niniejszy postępowaniu urządzenia ) tj. dostawie wozu asenizacyjnego do wypompowywania i przewozu ścieków z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. Warunek ten dotyczy zadania 3. Zadanie 4 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie głównej stanowiącej przedmiot zamówienia ( dostawy muszą dotyczyć oferowanego w niniejszy postępowaniu urządzenia ) tj. dostawie samochodu ciężarowego typu hakowiec do transportu kontenerów z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz. Warunek ten dotyczy zadania 4.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań dla zadania 1, 2, 3 i 4, których spełnianie Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie potwierdzenia spełniania warunku dla zadania 1 dotyczącego dysponowania osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: - jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika projektu posiadającą co najmniej: wykształcenie wyższe techniczne, 10 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy w tym: 5 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w zakresie Ochrony Środowiska Informacja ta winna zawierać: a) przedmiot zamówienia ( wykaz prowadzonych robót ), b) podmiot, dla którego realizowane było zamówienie, c) daty od ( miesiąc/rok ) do ( miesiąc/rok ) pełnienia funkcji kierownika budowy. - jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży sanitarnej posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poźn. zm. ) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych oraz wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w zakresie wymaganym do realizacji zadania lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. Doświadczenie zawodowe - minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru w branży sanitarnej. Informacja ta winna zawierać: a) przedmiot zamówienia ( wykaz prowadzonych robót ), b) podmiot, dla którego realizowane było zamówienie, c) daty od ( miesiąc/rok ) do ( miesiąc/rok ) pełnienia funkcji kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. - jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. Doświadczenie zawodowe - minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru w robotach elektrycznych. Informacja ta winna zawierać: a) przedmiot zamówienia ( wykaz prowadzonych robót ), b) podmiot, dla którego realizowane było zamówienie, c) daty od ( miesiąc/rok ) do ( miesiąc/rok ) pełnienia funkcji kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. - jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm. ) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia. Doświadczenie zawodowe - minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru w tym: doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy przy minimum 1 zadaniu polegającym na zrealizowaniu inwestycji związanej z budową kompostowni w systemie zamkniętym, wyposażonej w układ napowietrzania i oczyszczania powietrza w biofiltrze lub urządzeniu równoważnym. Informacja ta winna zawierać: a) przedmiot zamówienia ( wykaz prowadzonych robót ), b) podmiot, dla którego realizowane było zamówienie, c) daty od ( miesiąc/rok ) do ( miesiąc/rok ) pełnienia funkcji kierownika budowy/robót i/lub inspektora nadzoru. - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Specjalisty ds. montażu i rozruchu - posiadającą co najmniej: wykształcenie wyższe techniczne, 2 letnie doświadczenie zawodowe w sektorze gospodarki odpadami, w tym: brał udział ( samodzielnie lub w zespole ) w montażu i rozruchu w co najmniej jednej inwestycji związanej z budową kompostowni w systemie zamkniętym, wyposażonej w układ napowietrzania i oczyszczania powietrza w biofiltrze lub urządzeniu równoważnym. Informacja ta winna zawierać: a) przedmiot zamówienia ( wykaz prowadzonych robót ), b) podmiot, dla którego realizowane było zamówienie, c) daty od ( miesiąc/rok ) do ( miesiąc/rok ) pełnienia funkcji Specjalisty ds. montażu i rozruchu. - technologiem biostabilizacji tlenowej posiadającym co najmniej: wykształcenie wyższe techniczne, 2 letnie doświadczenie zawodowe w sektorze gospodarki odpadami, w tym: brał udział ( samodzielnie lub w zespole ) na etapie rozruchu instalacji biostabilizacji frakcji odpadów pochodzących ze zmieszanych odpadów komunalnych przy minimum jednym zadaniu polegającym na zrealizowaniu inwestycji związanej z budową kompostowni w systemie zamkniętym, wyposażonej w układ napowietrzania i oczyszczania powietrza w biofiltrze lub urządzeniu równoważnym, przy czym proces, w którym brał udział zakończył się powodzeniem potwierdzonym stosownymi dokumentami, tj. rocznym okresem badań spełniającym zapisy i wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1052 ). Zestawienie badań ( tj. 12 wyników po jednym w każdym miesiącu ) ma stanowić załącznik obligatoryjny do oferty. Informacja ta winna zawierać: a) przedmiot zamówienia ( wykaz prowadzonych robót ), b) podmiot, dla którego realizowane było zamówienie, c) daty od ( miesiąc/rok ) do ( miesiąc/rok ) pełnienia funkcji technologa biostabilizacji tlenowej. - średnim rocznym zatrudnieniem w liczbie co najmniej 50 pracowników i liczebności personelu kierowniczego w ilości co najmniej 3 osób w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dotyczy zadania 1. UWAGA! 1. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które realizować będą niniejsze zamówienie, pod warunkiem, że osoba ta spełni łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji. 2. Tam gdzie w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, należy rozumieć uprawnienia budowlane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm. ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 3,0 mln zł ( słownie: trzy miliony złotych ), a w przypadku jego braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową umożliwiającą realizację zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 10,0 mln zł ( słownie: dziesięć milionów złotych ). Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - osiągnął dobrą i stabilną sytuację finansową wyrażającą się następującymi wskaźnikami za lata obrotowe 2011-2013 tj.: - w każdym roku wskaźnik bieżącej płynności finansowej nie mniejszy niż 1,2 ( aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe ), - w każdym roku wskaźnik szybkiej płynności finansowej nie mniejszy niż 1,0 ( majątek obrotowy-zapasy-rozliczenia międzyokresowe czynne/zobowiązania krótkoterminowe ). - w każdym roku osiągnął przychody netto ze sprzedaży na poziomie nie niższym niż 30,0 mln zł ( słownie: trzydzieści milionów złotych ). W celu potwierdzenia i weryfikacji przez Zamawiającego spełnienia powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za każdy zbilansowany rok z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej dotyczy zadania 1. UWAGA! Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

1. Opis techniczny oferowanego urządzenia/pojazdu: - foldery, prospekty, karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające parametry techniczne i eksploatacyjne w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę urządzenie/pojazd spełnia parametry i wyposażenie określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Dokument ten Wykonawca składa dla zadania 2, 3 i 4. 2. Zestawienie rocznych wyników badań ( tj. 12 wyników po jednym w każdym miesiącu ) spełniających zapisy i wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych ( Dz.U. z 2012 r., poz.1052 ). Dokument ten Wykonawca składa dla zadania 1.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy zobowiązani są złożyć w terminie wskazanym w rozdziale 13 i formie określonej w rozdziale 11 siwz: 1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. Dokument ten Wykonawca składa dla zadania 1, 2, 3 i 4. 2) Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w rozdziale 5 ust.1 pkt 1] siwz. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do siwz. Dokument ten Wykonawca składa dla zadania 1, 2, 3 i 4. 3) Szczegółowy harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia w postaci tabelarycznej, uwzględniający poszczególne etapy, czasokresy i zaangażowanie procentowe dla całego trwania kontraktu - według samodzielnie napisanego załącznika. Harmonogram musi zawierać: - podział przedmiotu zamówienia na poszczególne etapy, czasokresy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, - zaangażowanie procentowe, - terminy wykonania wyszczególnionych części oraz ich ceny. Dokument ten Wykonawca składa dla zadania 1. 4) Oświadczenie Wykonawcy do wniesienia zabezpieczenia i formy należytego wykonania umowy w przypadku uzyskania zamówienia w wysokości 5% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie - wg samodzielnie napisanego załącznika. Dokument ten Wykonawca składa dla zadania 1. 5) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 9, 10, 11 i 12 do siwz. Dokument ten Wykonawca składa dla zadania 1, 2, 3 i 4. 6) Zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy. Wzór projektu znajduje się w załączniku nr 13, 14, 15 i 16 do siwz. Dokument ten Wykonawca składa dla zadania 1, 2, 3 i 4. 7) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany pojazd/urządzenie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w siwz - załącznik nr 18 do siwz. Dokument ten Wykonawca składa dla zadania 2, 3 i 4. 8) Kosztorys ofertowy. Dokument ten Wykonawca składa dla zadania 1. 9) Dowód wniesienia wadium. Dokument ten Wykonawca składa dla zadania 1 i/lub 2, 3 i 4.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Okres gwarancji jakości - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dla zadania 1: 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT ). W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku: - zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia nieznanych w dniu podpisania umowy, a szczególności wystąpieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury, uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia; - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć; - ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i konieczności wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji; - zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności: - gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej, warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wyda stosownego dokumentu lub decyzji ( przedłużenie terminu realizacji będzie dopuszczalne jedynie o okres trwania czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności ); - gdy pomimo dochowania należytej staranności Wykonawcy pozyskiwanie stosownych uzgodnień, innych podmiotów lub osób, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa, przedłuży się w czasie ponad termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności ( przedłużenie terminu realizacji będzie dopuszczalne jedynie o okres trwania czynności wykraczający poza zwyczajowo przyjęty ); - klęskę żywiołową; - siłę wyższą. 3. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Dla zadania 2,3 i 4: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT ). W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pgk-radomsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 pokój 217.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2015 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie: - instalacji do stabilizacji frakcji o wielkości co najmniej 0-80 mm ulegającej biodegradacji wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych - roboty budowlane oraz dostawa i montaż technologii ( system napowietrzania i wentylacji, system ujęcia i oczyszczenia powietrza procesowego, system odprowadzania powstających odcieków, system sterowania i czujników technologicznych wraz z oprogramowaniem, dach i drzwi, kontener techniczny ), - wiaty magazynowej, - placu dojrzewania, - placu pod biofiltr, - placu technologicznego przeznaczonego do magazynowania i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, - placu pod zbiornik na paliwo, - dróg i placów wewnętrznych, - muru oporowego placu magazynowania wsadu, - zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki deszczowe oraz odcieki technologiczne, - zewnętrznej instalacji wodociągowej, - zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej ( zasilającej i oświetleniowej ) i teletechnicznej, - zieleni ozdobnej, - ogrodzenia, - stacji nadawczej dla frakcji 0-80 mm ( dostawa i montaż ), - zbiornika na odcieki o pojemności 600 m3, - rozruchu technologicznego w celu sprawdzenia sprawności wszystkich urządzeń i zastosowanej technologii i przeprowadzenia szkolenia załogi Zamawiającego w zakresie eksploatacji instalacji..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.25.38.00-3, 45.21.32.80-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Okres gwarancji jakości - 10


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa mobilnego przesiewacza bębnowego w ilości 1 szt.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostarczony mobilny przesiewacz bębnowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany - rok produkcji 2015 o wydajności min. 100m3/h. Powinien służyć do przesiewania: - materiału uzyskanego po procesach stabilizacji frakcji o wielkości co najmniej 0-80 mm ulegającej biodegradacji wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz po procesach kompostowania odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie, - odpadów komunalnych zmieszanych, - kory drzewnej, materiału strukturalnego, - piasku i żwiru. Sito musi być urządzeniem mobilnym, na podwoziu przynajmniej tandemowym wyposażonym w ABS przystosowane do poruszania się po drogach publicznych z prędkością do 80 km/h..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.90.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Okres gwarancji jakości - 10


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa przyczepy ciężarowej rolniczej - pojemnika - wozu asenizacyjnego do wypompowywania i przewozu ścieków w ilości 1 szt.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostarczony wóz asenizacyjny winien być fabrycznie nowy, nieużywany i nierejestrowany - rok produkcji 2015: 1) Wóz asenizacyjny powinien służyć do wypompowywania ścieków ze zbiornika na odcieki ( w zbiorniku znajdować się będą wody odciekowe ze składowiska odpadów, odcieki z obiektu kompostowni oraz ścieki z placów i dróg ) oraz do przewozu ścieków komunalnych. 2) Urządzenie powinno być dopuszczone do ruchu po drogach publicznych z prędkością co najmniej 30 km/h..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.90.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Okres gwarancji jakości - 10


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA:
Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową hakową w ilości 1 szt.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostarczony samochód ciężarowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany i nierejestrowany - rok produkcji 2015..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.90.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Okres gwarancji jakości - 10

SIWZ wraz z załącznikami od nr. 1 do nr. 19

Załączniki od nr. 20 do nr. 27

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Przedmiar robót (wersja edytowalna)

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania 1

Opublikował: Maciej Młyńczak
Publikacja dnia: 02.03.2015 14:28
Publikacja ostatniej zmiany: 03.07.2015 11:50
Dokument oglądany razy: 6570
Podlega Ustawie