bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej metodą krakingu przy użyciu modułów rurowych z PVC wraz renowacją studni rewizyjnych w ul. Reymonta i ul. Warszyca

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


             Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art.132 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Przedmiotem zamówienia jest:

„ Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej metodą krakingu przy użyciu modułów rurowych z PVC wraz renowacją studni rewizyjnych w ul. Reymonta i ul. Warszyca ”.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2015 r. o godz. 1000
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2015 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2015 r.
Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W niniejszym postępowaniu przyjęto następujące kryteria oceny ofert:
a) cena oferty – waga 90%
b) okres gwarancji jakości – waga 10%

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, faks 44/ 683 43 77,
tel. kom. 501 144 147.

- SIWZ wraz z załącznikami

- Załączniki nr 8, 9, 10, 11, 12, 13 (archiwum zip)

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 11.06.2015 12:02
Publikacja ostatniej zmiany: 01.07.2015 12:50
Dokument oglądany razy: 1745
Podlega Ustawie