bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa materiałów preizolacyjnych do budowy przyłączy ciepłowniczych z podziałem na 2 zadania

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień.
Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art. 132 ust. 1 pkt 3 oraz art. 133 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolacyjnych do budowy przyłączy ciepłowniczych z podziałem na 2 zadania:

Zadanie 1 - materiały preizolowane na budowę przyłącza ciepłowniczego w Radomsku do budynku przy ul. Pl. 3 Maja 15a.
Zadanie 2 – materiały preizolowane na budowę przyłącza ciepłowniczego w Radomsku do budynku przy ul. Krakowska 76.

Szczegółowy opis materiałów co do asortymentu i ilości zawiera formularz cenowy – załącznik nr 2 do siwz.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w siwz.
Termin składania ofert upływa w dniu 07.08.2019 r. o godz. 11:00 .
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2019 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.

Termin realizacji zamówienia:
- dla zadania 1: od dnia podpisania umowy do dnia 16.09.2019 r.
- dla zadania 2: od dnia podpisania umowy do dnia 16.09.2019 r.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą dostawę materiałów wynikającą z formularza cenowego – załączniki nr 2 jest cena - 100%.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.
Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147,
faks 44/ 683 43 77.


Radomsko 29.07.2019 r.

                                                                                                 P R E Z E S
                                                                                            Zarządu Spółki
                                                                                                      / — /
                                                                                           Marek Glądalski

1. SIWZ wraz z załącznikami

2. Załącznik nr. 2

3. Pytania i odpowiedzi

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Ogłoszenie o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 29.07.2019 13:28
Publikacja ostatniej zmiany: 08.08.2019 10:21
Dokument oglądany razy: 534
Nie podlega Ustawie