bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zakup, dostawa, posadowienie i uruchomienie stacji do podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej w ul. Geodetów w Radomsku

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.,
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art. 132 ust. 2 w związku z art. 132
ust. 1 pkt 4 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest:

„ Zakup, dostawa, posadowienie i uruchomienie stacji do podnoszenia ciśnienia na sieci
wodociągowej w ul. Geodetów w Radomsku ",

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 17.04.2019 r. o godz. 11:00.
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2019 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.
Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.
- zakończenie: do dnia 15.07.2019 r.

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%.
Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium dla w wysokości 4.000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych ).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących
nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu
robót tego samego rodzaju co roboty stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45,
faks 44/ 683 43 77, tel. kom. 501 144 147.

Radomsko 02.04.2019 r.

                                                                                                      P R E Z E S
                                                                                                 Zarządu Spółki
                                                                                                           / - /
                                                                                            inż. Marek Glądalski

1. SIWZ wraz z załącznikami

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 02.04.2019 10:23
Publikacja ostatniej zmiany: 17.04.2019 12:08
Dokument oglądany razy: 619
Nie podlega Ustawie