bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa materiałów preizolacyjnych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych z podziałem na 2 zadania

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko ul. Stara  Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień.
Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art. 132 ust. 1 pkt 3 oraz art. 133 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolacyjnych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych z podziałem na 2 zadania.

Zadanie 1 - materiały preizolowane na budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych w Radomsku do budynków przy ul. Rolna – Przedborska.
Zadanie 2 – materiały preizolowane na budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych w Radomsku do bloków przy ul. Piastowskiej i RSM.

Szczegółowy opis materiałów co do asortymentu i ilości zawiera formularz cenowy – załącznik nr 2 do siwz.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w siwz.
Termin składania ofert upływa w dniu 05.04.2019 r. o godz. 11:00 .
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2019 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.

Termin realizacji zamówienia:
- dla zadania 1: od dnia podpisania umowy do dnia 08.05.2019 r.
- dla zadania 2:
I etap: od dnia podpisania umowy do dnia 08.05.2019 r. wg. załączonego harmonogramu – załączniknr 3 do siwz.
II etap: od dnia podpisania umowy do dnia 19.06.2019 r. wg. załączonego harmonogramu – załączniknr 3 do siwz.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą dostawę materiałów wynikającą z formularza cenowego – załączniki nr 2 jest cena - 100%.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.


Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147,
faks 44/ 683 43 77.

                                                                                                             P R E Z E S
                                                                                                          Zarządu Spółki
                                                                                                                   / — /
                                                                                                         Marek Glądalski


Radomsko 27.03.2019 r.

1. SIWZ wraz z załącznikami

2. Załącznik nr. 2

3. Załącznik nr. 3

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Ogłoszenie o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 27.03.2019 12:39
Publikacja ostatniej zmiany: 09.04.2019 11:48
Dokument oglądany razy: 601
Nie podlega Ustawie