bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykonanie robót drogowych polegających na naprawie nawierzchni asfaltowych po awariach i inwestycjach wod.- kan. i ciepłowniczych.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku
ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art.132 ust.2 w związku z art. 132
ust. 1 pkt 4 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie robót drogowych polegających na naprawie nawierzchni asfaltowych po awariach i inwestycjach wod.- kan. i ciepłowniczych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 15.03.2019 r. o godz. 1100
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2019 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.

Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.
- zakończenie: do dnia 31.12.2019 r.

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia
wadium w kwocie: 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ).

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót tego samego rodzaju co roboty stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147, faks 44/ 683 43 77.

Radomsko 27.02.2019 r.

                                                                                                                   P R E Z E S
                                                                                                                Zarządu Spółki
                                                                                                                         / — /
                                                                                                               Marek Glądalski

1. SIWZ wraz załącznikami

2. Informacja z otwarcia ofert

3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 28.02.2019 11:18
Publikacja ostatniej zmiany: 18.03.2019 11:00
Dokument oglądany razy: 641
Nie podlega Ustawie