bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obsługa geodezyjna inwestycji prowadzonych przez przedsiębiorstwo

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie jest prowadzone w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny regulamin udzielania zamówień obowiązujący w Przedsiębiorstwie.
Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art. 132 ust.1 pkt 3 i art.132 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Postępowanie dotyczy obsługi geodezyjnej inwestycji prowadzonych przez przedsiębiorstwo i obejmuje:

1. Wykonanie map do celów projektowych;
2. Tyczenie obiektów i urządzeń;
3. Inwentaryzację powykonawczą.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokość: 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ).
Termin składania ofert upływa w dniu 05.05.2015 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2015 r., o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2017 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100%.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 – Dział Rozwoju, pokój nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.
Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147,
faks 44/ 683 43 77.

Radomsko 27.04.2015 r.


WICEPREZES
Zarządu Spółki
/ — /
Jakub Jędrzejczak

SIWZ

załączniki nr 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7

Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 28.04.2015 12:14
Publikacja ostatniej zmiany: 08.05.2015 09:44
Dokument oglądany razy: 1542
Nie podlega Ustawie