bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej PB 95 oraz dostawa oleju napędowego

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Polska-Radomsko: Paliwa

2018/S 201-457759

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Stara Droga 85
Osoba do kontaktów: Tomasz Bąk
97-500 Radomsko
Polska
Tel.: +48 446830630
E-mail: marketing@pgk-radomsko.pl
Faks: +48 446834377

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.pgk-radomsko.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka z o.o. 100 % udziałów jest własnością gminy miasta Radomsko
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej PB 95 oraz dostawa oleju napędowego ON
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej PB 95 oraz dostawa oleju napędowego ON z podziałem na 3 części.
Część nr 1
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych i sprzętu Zamawiającego benzyną bezołowiową PB 95 na stacji paliw Wykonawcy w ilości 7 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 228+A1:2017-06E lub równoważnej.
Część nr 2
Dostawa oleju napędowego w ilości 320 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne Zamawiającego do zbiornika magazynowego naziemnego.
Pojemność zbiornika magazynowego naziemnego paliwa u Zamawiającego wynosi dla oleju napędowego ON 5 000 litrów.
Miejsce realizacji zamówienia: Baza transportowa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko.
Część nr 3
Dostawa oleju napędowego w ilości 130 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne Zamawiającego do zbiornika
Magazynowego naziemnego.
Pojemność zbiornika magazynowego naziemnego paliwa u Zamawiającego wynosi dla oleju napędowego ON 5 000 litrów.
Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Jeżynowa 40, Płoszów gm. Radomsko.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09100000, 09132100, 09134100
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Część nr 1
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych i sprzętu Zamawiającego benzyną bezołowiową PB 95 na stacji paliw Wykonawcy w ilości 7 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 228+A1:2017-06E lub równoważnej.
Część nr 2
Dostawa oleju napędowego w ilości 320 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne Zamawiającego do zbiornika magazynowego naziemnego.
Część nr 3
Dostawa oleju napędowego w ilości 130 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne Zamawiającego do zbiornika magazynowego naziemnego.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 2.1.2019. Zakończenie 31.12.2019

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych i sprzętu Zamawiającego benzyną bezołowiową PB 95 na stacji paliw Wykonawcy
1)Krótki opis
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych i sprzętu Zamawiającego benzyną bezołowiową PB 95 na stacji paliw Wykonawcy w ilości 7 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 228+A1:2017-06E lub równoważnej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09100000, 09132100
3)Wielkość lub zakres
Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych i sprzętu Zamawiającego benzyną bezołowiową PB 95 na stacji paliw Wykonawcy w ilości 7 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 228+A1:2017-06E lub równoważnej.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2019. Zakończenie 31.12.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa oleju napędowego w ilości 320 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne Zamawiającego do zbiornika magazynowego naziemnego.
1)Krótki opis
Dostawa oleju napędowego w ilości 320 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne Zamawiającego do zbiornika magazynowego naziemnego.
Pojemność zbiornika magazynowego naziemnego paliwa u Zamawiającego wynosi dla oleju napędowego ON 5000 litrów.
Miejsce realizacji zamówienia: Baza transportowa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09100000, 09134100
3)Wielkość lub zakres
Dostawa oleju napędowego w ilości 320 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne Zamawiającego do zbiornika magazynowego naziemnego.
Pojemność zbiornika magazynowego naziemnego paliwa u Zamawiającego wynosi dla oleju napędowego ON 5 000 litrów.
Miejsce realizacji zamówienia: Baza transportowa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2019. Zakończenie 31.12.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa oleju napędowego w ilości 130 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne Zamawiającego do zbiornika magazynowego naziemnego.
1)Krótki opis
Dostawa oleju napędowego w ilości 130 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne Zamawiającego do zbiornika
Magazynowego naziemnego.
Pojemność zbiornika magazynowego naziemnego paliwa u Zamawiającego wynosi dla oleju napędowego ON 5 000 litrów.
Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Jeżynowa 40, Płoszów gm. Radomsko.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09100000, 09134100
3)Wielkość lub zakres
Dostawa oleju napędowego w ilości 130 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 590+A1:2017-06E lub równoważnej na potrzeby własne Zamawiającego do zbiornika
Magazynowego naziemnego.
Pojemność zbiornika magazynowego naziemnego paliwa u Zamawiającego wynosi dla oleju napędowego ON 5 000 litrów.
Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Jeżynowa 40, Płoszów gm. Radomsko.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2019. Zakończenie 31.12.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
9.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
— dla części nr 1 - 500, 00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100),
— dla części nr 2 - 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
— dla części nr 3 - 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
9.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w Rozdziale 12 pkt 12.1. SIWZ.
9.3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Pekao S.A.:
Nr rachunku: 36 1240 3132 1111 0000 2967 1261
Z dopiskiem: „ Wadium na paliwo dla części nr ............”
Uwaga:
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
Tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r.,
Poz. 359).
9.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 9.3 ppkt 2)-5) wówczas Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu potwierdzoną przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy. Oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat PGK Sp. z o.o. w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą, z dopiskiem
„ Wadium na paliwo dla części nr ............ ”. Wadium jest wnoszone na cały okres związania ofertą.
9.5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium na paliwo dla części nr ............
9.6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
9.7. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Część 1:
1. Strony ustalają, że rozliczenie za sprzedaną benzynę będzie się odbywać na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.
2. Dokonywane zakupy rozliczane będą co najmniej raz na miesiąc, nie częściej jednak niż 2 razy w miesiącu.
3. Każdorazowo do faktury Wykonawca będzie zobowiązany załączyć dokładną ewidencję wykonanych transakcji oraz udokumentować każde tankowanie wydrukiem ilości zatankowanego paliwa zgodnie ze wskazaniami dystrybutora w postaci dokumentu generowanego automatycznie, wydrukowanego ze szczegółami dotyczącymi przebiegu tankowania w tym m.in.:
a) nazwę i adres stacji paliw, na której dokonano transakcji,
b) datę i godzinę tankowania,
c) numer rejestracyjny pojazdu lub nazwę urządzenia, do którego tankowane jest paliwo,
d) rodzaj pobranego paliwa,
e) ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową i wartość zakupu obowiązującą w danym dniu tankowania,
f) podpis kierowcy lub innej osoby upoważnionej przez Zamawiającego do tankowania,
g) podpis pracownika stacji.
4. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty i świadectwa jakościowe paliwa.
Część 2:
1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony olej napędowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury za dostarczoną i odebraną partię oleju napędowego.
2. Podstawą do zapłaty będzie faktura wraz z podpisanym dokumentem WZ przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
3. Należność płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
5. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami trzecimi.
Część 3:
1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony olej napędowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury za dostarczoną i odebraną partię oleju napędowego.
2. Podstawą do zapłaty będzie faktura wraz z podpisanym dokumentem WZ przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
3. Należność płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
5. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami trzecimi.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
— dla części nr 2 posiada środki własne lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
— dla części nr 3 posiada środki własne lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Zamawiający nie wymaga aby wysokość środków finansowych lub zdolność kredytowa była sumowana w przypadku złożenia oferty na część nr 2 i część nr 3. Wykonawca, który zdecyduje się złożyć ofertę na część nr 2 i część nr 3 zamówienia będzie musiał wykazać się posiadaną zdolnością kredytową lub środkami finansowymi na kwotę 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
— dla części nr 1, nr 2 i nr 3 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w zrealizowaniu:
— dla części nr 1 – tankowanie benzyną bezołowiową PB 95 - minimum 3 zamówień polegających na tankowaniu samochodów benzyną bezołowiową PB 95 na stacji paliw Wykonawcy o wartości rocznie nie mniejszej niż 20 000,00 PLN brutto każda,
— dla części nr 2 – dostawa oleju napędowego ON - minimum 3 zamówień polegających na dostawie oleju napędowego o wartości rocznie nie mniejszej niż 350 000,00 PLN brutto każda,
— dla części nr 3 – dostawa oleju napędowego ON - minimum 3 zamówień polegających na dostawie oleju napędowego o wartości rocznie nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto każda.
Zamawiający nie wymaga aby wartość zamówień była sumowana w przypadku złożenia oferty na część nr 2 i nr 3. Wykonawca, który zdecyduje się złożyć ofertę na część nr 2 i nr 3 będzie musiał wykazać się doświadczeniem odpowiadającym warunkowi dla części nr 2.
Przez zamówienie Zamawiający rozumie jednorazowe zamówienie udzielone i zrealizowane na podstawie jednej umowy dla jednego podmiotu lub innego dokumentu potwierdzającego:
Podmiot, dla którego realizowane było zamówienie, okres rozliczeniowy, rodzaj paliwa, ilość paliwa, wartość zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.11.2018 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 27.11.2018 - 10:10

Miejscowość:

Radomsko, siedziba Zamawiającego, ul. Stara Droga 85, pokój nr 101, POLSKA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja Przetargowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 10.2019
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
6.1.Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.2. Postawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, stosownie do treści art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6 i 8 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania:
6.2.1. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
6.2.2. Wykonawcę który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp;
6.2.3. Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,
Zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp;
6.2.4. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN – art. 24 ust. 5 pkt 5) ustawy Pzp;
6.2.5. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
Wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 6.2.4. – art. 24 ust. 5 pkt 6) ustawy Pzp;
6.2.6. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp;
6.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje, jeżeli podstawy wykluczenia zaistniały w terminach określonych zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
6.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6 i 8 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
Wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 6.4.
6.6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
6.7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.
6.8. Zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą następujące oświadczenia:
7.1.1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „ Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia ” (w skrócie: JEDZ).
Uwaga!
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółki cywilne).
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczący tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w JEDZ.
3. Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu (JEDZ) dostępna jest na stronie UZP pod linkiem:

https://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdf file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamówienia-instrukcja.pdf
4. Oświadczenie JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
5. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna.
Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@pgk-radomsko.pl. Przesłanie dokumentu JEDZ na adres inny niż wskazany nie zostanie uznane za jego prawidłowe złożenie.
a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.1
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.2
d) Jeżeli do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego niezbędny jest dodatkowy plik umożliwiający tę weryfikację, Wykonawca zobowiązany jest przesłać ten plik razem z dokumentem JEDZ.
e) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez
Oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart
Sign) lub komercyjnych.
f) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
g) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy
Albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do postępowania na bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej PB 95 oraz dostawa oleju napędowego ON).
h) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
i) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.
7. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
8. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia stanowi oświadczenie własne wykonawcy. Jest wstępnym dowodem przyjmowanym przez instytucje zamawiające w chwili składania ofert
Stanowiącym potwierdzenie, że dany wykonawca spełnia kryteria kwalifikacji i nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego.
9. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
7.2. Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Klauzula informacyjna uwzględniająca regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO 1).
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1),
Dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, POLSKA
Tel. 44/ 683 06 30, fax 44/ 683 43 77

www.bip.pgk-radomsko.pl,

e-mail: marketing@pgk-radomsko.pl
▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 jest Pan Piotr Kurzacz tel. 044/ 683 06 30 wew. 57,

e-mail: iod@pgk-radomsko.pl.;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bezgotówkowy
Zakup benzyny bezołowiowej PB 95 oraz dostawa oleju napędowego ON ”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.);
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.1.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Zamawiający informuje, że stosuje przepisy RODO do przetwarzania wszystkich danych osobowych, które pozyskał w ramach prowadzonego w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym danych osobowych uzyskanych od Wykonawcy dot. innych osób np. osób, których dane służą do wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wskazanych np. jako Podwykonawca.
3. Zamawiający informuje, że obowiązek stosowania przepisów RODO spoczywa także na Wykonawcy, a w tym obowiązek informacyjny w stosunku do osób trzecich, których dane osobowe Wykonawca pozyskuje w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach lub innych dokumentach w postępowaniu.
4. Wykonawca zobowiązany jest wypełniać obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
Pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu, na potwierdzenie czego składa w pkt 3 stosowne oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego dodatek nr 1 do SIWZ.
_____________
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1).
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
Faks: +48 224587800/+48 224587803
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
Faks: +48 224587800/+48 224587803
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.10.2018

SIWZ wraz załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłane do Dz. Urz. UE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 18.10.2018 09:54
Publikacja ostatniej zmiany: 07.01.2019 09:23
Dokument oglądany razy: 856
Podlega Ustawie