bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Odbior i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Radomsku w roku 2019 w ilości 5 500 Mg

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku
ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art. 132 ust. 2 w związku z art. 132
ust. 1 pkt 4 ustawy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi
zmianami ).

Postępowanie dotyczy:

„ Odbioru i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni
Ścieków w Radomsku w roku 2019 w ilości 5 500 Mg ”.

Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90513600-2,
90513700-3.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w siwz.
Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2018 r. o godz. 10:00 .
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2018 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.

Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie: od dnia 02.01.2019 r.
- zakończenie: do dnia 31.12.2019 r.

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%.
Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.
Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45,
faks 44/ 683 43 77, tel. kom. 501 144 147.

Radomsko 06.12.2018 r.

P R E Z E S
Zarządu Spółki
/ — /
inż. Marek Glądalski

1. SIWZ wraz z załącznikami

2. Wyniki badań laboratoryjnych osadu

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Ogłoszenie o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 06.12.2018 13:21
Publikacja ostatniej zmiany: 15.12.2018 08:33
Dokument oglądany razy: 734
Nie podlega Ustawie