bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa wraz z transportem środka wspomagającego pracę Oczyszczalni Ścieków – PIXU -113 w ilość 380 ton

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara
Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art.132 ust. 2 w związku z art.132 ust.1pkt 4 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest: „ Dostawa wraz z transportem środka wspomagającego pracę Oczyszczalni Ścieków – PIXU -113 w ilość 380 ton ”.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w siwz.
Termin składania ofert upływa w dniu 12.12.2018 r. o godz. 1100
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2018 r. o godz. 1110 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.

Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie: od dnia 02.01.2019 r.
- zakończenie: do dnia 31.12.2019 r.

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości: 4.000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych ).

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na poszczególne zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.
Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147, faks: 44/ 683 43 77.

SIWZ wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 03.12.2018 14:07
Publikacja ostatniej zmiany: 13.12.2018 09:46
Dokument oglądany razy: 616
Nie podlega Ustawie