bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zakup fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Radomsko

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

( przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu
24.02.2015 r. )

    Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara
Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – Dziennik Ustaw z 09.08.2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze.
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz
art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„ Zakup fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do ciśnieniowego
czyszczenia sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Radomsko ”.

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

Projekt „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko ”,
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Oś priorytetowa: I – Gospodarka wodno-ściekowa.
Działanie: 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
Numer umowy: POIS.01.01.00-00-014/13-00 zawarta w Łodzi dnia 25.03.2014 r. oraz
                             Aneks Nr POIS.01.01.00-00-014/13-01 z dnia 26.11.2014 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 09.04.2015 r. o godz. 11:00.
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2015 r. o godz. 11:10 w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Stara Droga 85 – sala konferencyjna, pokój nr 101.

Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy
- zakończenie: 15.09.2015 r.

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości: 40.000,00 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych ).
Okres związania z ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


W niniejszym postępowaniu przyjęto następujące kryteria oceny ofert:
a) cena oferty – waga 90%
b) okres gwarancji jakości – waga 10%

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.
Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147,
faks 44/ 683 43 77.


P R E Z E S
Zarządu Spółki
/ — /
Wiesław Kamiński

Radomsko 23.02.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w suplemencie do Dz. Urz. U.E.

Ogłoszenie dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie przesłane do publikacji w suplemencie Dz. Urz. U.E.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz. Urz. U.E.

Przesunięcie terminu składania ofert

SIWZ wraz z załącznikami

Pytania i odpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 24.02.2015 11:51
Publikacja ostatniej zmiany: 30.04.2015 09:39
Dokument oglądany razy: 2509
Podlega Ustawie