bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zakup, dostawa, posadowienie i uruchomienie kompletnej przepompowni ścieków w ul. Przybyszewskiego w Radomsku wraz z wykonaniem przyłącza kablowego NN

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Radomsko 17.09.2018 r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.,
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art. 132 ust. 2 w związku z art. 132
ust. 1 pkt 4 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest:

„ Zakup, dostawa, posadowienie i uruchomienie kompletnej przepompowni ścieków
w ul. Przybyszewskiego w Radomsku wraz z wykonaniem przyłącza kablowego NN ”.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 25.09.2018 r. o godz. 1000.
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2018 r. o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.
Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.
- zakończenie: do dnia 31.12.2018 r.

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%.
Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium dla w wysokości 7.000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych ).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących
nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu
robót tego samego rodzaju co roboty stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45,
faks 44/ 683 43 77, tel. kom. 501 144 147.

- SIWZ wraz z załącznikami

- Dokumentacja techniczna

- Ogłoszenie o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 17.09.2018 14:01
Publikacja ostatniej zmiany: 04.10.2018 13:37
Dokument oglądany razy: 767
Nie podlega Ustawie