bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania w ramach projektu pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
24-08-2018
Termin składania ofert
03-09-2018
Numer ogłoszenia
1133030
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
1) Ofertę należy przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Stara Droga 85, 97- 500 Radomsko lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego
( sekretariat ) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, nie później niż do dnia 03.09.2018 r.
do godz. 11.00.
2) Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach:
- kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą wykonawcy należy zaadresować i opisać
według wzoru:
OFERTA
na: „ Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania w ramach projektu pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

- koperta wewnętrzna oprócz opisu jak wyżej winna zawierać nazwę i adres wykonawcy, numer
telefonu oraz faksu.
3) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko w dniu 03.09.2018 r.
o godz. 11.30, pokój nr 101.
4) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5) W trakcie otwarcia ofert zamawiający poda nazwy ( firmy ) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: - w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia: stanowisko: Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji imię i nazwisko: Robert Kosela tel: 44/ 683 77 02, tel. kom. 507 110 652 fax: 44/ 683-43-77 uwagi: od poniedziałku do piątku w godz. 7ºº - 15ºº - w zakresie związanym z procedurą przetargową: stanowisko: Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków imię i nazwisko: mgr Tomasz Bąk tel.: 44/ 683-06-30 wew. 45, tel. kom. 501 144 147 fax: 44/ 683-43-77 uwagi: od poniedziałku do piątku w godz. 7ºº - 15ºº
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Robert Kosela tel: 44/ 683 77 02, tel. kom. 507 110 652, Tomasz Bąk tel.: 44/ 683-06-30 wew. 45, tel. kom. 501 144 147
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej,
elektrycznej, drogowej w ramach projektu pn.:
„ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ” z podziałem na części:
1) Część I zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Wymysłówek,
2) Część II zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej.
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: radomszczański Miejscowość: Radomsko
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej,
elektrycznej, drogowej w ramach projektu pn.:
„ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ” z podziałem na części:
1) Część I zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Wymysłówek,
2) Część II zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej,
elektrycznej, drogowej w ramach projektu pn.:
„ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ”.
2. Zakres rzeczowy nadzorowanego zadania inwestycyjnego obejmuje:
a) Część I zamówienia: Budowę kanalizacji sanitarnej w os. Wymysłówek.
W dzielnicy Wymysłówek w pasach drogowych następujących ulic: Spacerowa,
Wypoczynkowa, Piłsudskiego, Jałowcowa, Bohomolca/Wrzosowa, Wymysłowska, Sosnowa,
Kombatancka, Kościelna, została zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o
średnicach Ø 315 mm, Ø 250 mm, Ø 200 mm i długości L = 5 175,00 mb, kanalizacja tłoczna
Ø 110 mm, Ø 160 mm, Ø 250 mm o długości L = 4 104,00 mb, elementy sieci Ø 160 mm do
granic działek o długości L = 1 153,50 mb w ilości 267 szt.
b) Część II zamówienia: Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej.
W pasie drogowym ul. Krakowskiej oraz w drodze między ul. Krakowską a ul. Stara Droga
zaprojektowana została sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200 mm i łącznej długości
L = 944,50 mb wraz z elementami sieci Ø 160 mm do granic działek w ilości 62 szt. i długości
438 mb.
3) Umowny termin rozpoczęcia, zakończenia robót budowlanych nadzorowanej inwestycji to:
- część I: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.11.2020 r.
- część II: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.
4) Szczegółowy zakres robót związany z realizacją zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem
nadzoru tj. „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku ” z podziałem na części:
1) Część I zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Wymysłówek,
2) Część II zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej,
jest określony w dokumentacji przetargu nieograniczonego, z którą można się zapoznać na
stronie internetowej: www.bip.pgk-radomsko.pl lub w pokoju nr 217 w siedzibie
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko,
w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00.
5) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć
ofertę na dowolną liczbę części. Zamawiający nie ogranicza maksymalnej liczby części
zamówienia, które może zostać udzielone jednemu Wykonawcy.
Kod CPV
71520000-9
Nazwa kodu CPV
Usługi nadzoru budowlanego
Harmonogram realizacji zamówienia
Usługa będzie realizowana w okresie:
- część I: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.11.2020 r.
- część II: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.
Załączniki

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
- dla części I zamówienia: co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi obejmującymi swoim zakresem budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci
kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto ( pięć milionów złotych ) wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te
zostały wykonane.
- dla części II zamówienia: co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi obejmującymi swoim zakresem budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci
kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto ( jeden milion złotych ) wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te
zostały wykonane.
UWAGA!
Zamawiający nie wymaga aby wartość usługi była sumowana w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia tj. Wykonawca, który zdecyduje się złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia będzie musiał wykazać się doświadczeniem odpowiadającym warunkowi dla części I zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzoru nad robotami budowlanymi na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
b) Ponadto Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej posiadający:

● uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
● posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na co najmniej
1 zakończonej inwestycji obejmującej:
- dla części I zamówienia: robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie
sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami o łącznej długości rurociągów nie mniejszej niż
5 km wraz z 2 przepompowniami/tłoczniami ścieków.
- dla części II zamówienia: robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub
remoncie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami o łącznej długości rurociągów nie
mniejszej niż 1 km.

UWAGA!
Zamawiający nie wymaga aby długość sieci kanalizacji sanitarnej była sumowana w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia tj. Wykonawca, który zdecyduje się złożyć
ofertę na wszystkie części zamówienia będzie musiał wykazać się doświadczeniem
odpowiadającym warunkowi dla części I zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzoru nad robotami budowlanymi na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, który spełnia łącznie następujące
warunki:

● posiada uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
● posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzoru nad
robotami budowlanymi na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej, który spełnia łącznie następujące
warunki:

● posiada uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących
przepisów prawa.
● posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzoru nad
robotami budowlanymi na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

UWAGA!

1. Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji przez wskazane osoby, które realizować będą niniejsze zamówienie pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
2. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których
mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U., poz. 1278 ze zm. ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 65 ).
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym ( w rozumieniu ar. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 ze zm. ), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi, oraz
2) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku
decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób
wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia
usług transgranicznych.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Warunki zmiany umowy
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia realizowanych usług o okres
trwania przyczyn, oraz zmiany wynagrodzenia z powodu których będzie zagrożone
dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca lub
ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności
miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne ( tj. długotrwałe intensywne opady
trwające powyżej 5 dni non stop, podtopienia ( czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego
terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót ), wczesny okres zimowy, opady śniegu
( poza miesiącami zimowymi tj. 21.12.-20.03 ),
3) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
4) gdy zmianie nastąpi zakres nadzorowanych robót budowlanych,
5) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez siłę wyższą Zamawiający rozumie zmiany warunków
atmosferycznych w szczególności: klęski żywiołowe, wystąpienie nietypowych dla klimatu
polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie
niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z
technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe.

2. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany osób Inspektorów Nadzoru na wniosek
Wykonawcy i tylko w sytuacji nieprzewidzianej ( np. rozwiązanie stosunku pracy ) oraz
zdarzenia losowego jak np. choroba, śmierć itp. i jeżeli zajedzie konieczność wprowadzenia
takiej zmiany, Zamawiający żąda dokumentów kandydata na te stanowiska, z których
jednoznacznie musi wynikać, że osoba posiada odpowiednie kwalifikacje i spełnia warunki
udziału w postępowaniu jakie zostały określone w Zapytaniu Ofertowym. Warunkiem
dokonania zmiany, będzie złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub
sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem okoliczności stanowiących
podstawę do dokonania takiej zmiany.
3. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń
instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia lub/i umowy na roboty
budowlane.
4. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy.
5. Jeżeli zaistnieje możliwość wykonania robót objętych usługą nadzoru w terminach krótszych,
niż wynikające z umowy oraz z harmonogramu prac, Zamawiający dopuścił zmianę
harmonogramu prac w sposób przewidujący skrócenie całości robót lub poszczególnych etapów
robót, a tym samym w zakresie usługi nadzoru.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze
stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2) Odpis z właściwego rejestru sądowego lub z centralnej ewidencji informacji o działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 i nr 3 do
Zapytania Ofertowego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane.
Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg
załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego.
5) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – wg załącznika nr 5 do Zapytania Ofertowego.
Do wykazu należy dołączyć:
1) kopie uprawnień budowlanych do stosowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie,
2) kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej Okręgowej Izby
inżynierów Budownictwa lub inne równoważne dokumenty, dotyczące osób, które sprawują
funkcję przy realizacji przedmiotu umowy, dla których ustawa Prawo budowlane, wymaga
posiadania uprawnień, w tym osób wskazanych w ofercie Wykonawcy do sprawowania tych
funkcji.
6) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu
zobowiązań ( jeśli dotyczy ).
7) Zaparafowany projekt umowy – załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) Zamawiający dla części I i II ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert:

Kryterium 1: Cena - 80%,
Kryterium 2: Czas reakcji - 20%,

2) Ocena oferty w kryterium cena wyrażona jest w punktach, które będą liczone wg. następującego
wzoru:
W = Co/C x 100 x waga 80%
gdzie:

W - ilość punktów przyznana za cenę brutto ( z VAT ) oferowaną za wykonanie przedmiotu
zamówienia w badanej ofercie,
Co -najniższa cena brutto ( z VAT ) za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert,
C - cena brutto ( z VAT ) oferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia w badanej ofercie.

Najkorzystniejsza spośród ofert może otrzymać maksymalnie 80 punktów w tym kryterium.
Ocenie podlegać będzie całkowity koszt realizacji zamówienia – uwzględniający wszelkie
niezbędne prace i czynności.

3) Ocena ofert w kryterium czas reakcji ( najkorzystniejsza spośród ofert może otrzymać
maksymalnie 20 pkt w tym kryterium ). Ocenie będzie podlegać czas reakcji Inspektorów
Nadzoru poszczególnych branż w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby jego/ich udziału w
czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy i/lub w konsultacjach z
Zamawiającym. W przypadku deklarowanego skrócenia czasu reakcji Zamawiający przyzna
odpowiednio punkty. Zamawiający przewidział, że czas reakcji nie może być dłuższy niż 5
godzin od odbioru przez Wykonawcę ( Inspektora ) informacji przekazanej przez
Zamawiającego faxem lub e-mailem.
Przez czas reakcji Zamawiający rozumie okres od momentu zgłoszenia informacji przez
Zamawiającego, do momentu podjęcia pierwszych czynności przez Inspektora na terenie
budowy i/lub w konsultacjach z Zamawiającym lub Wykonawcą robót.
Ilość punktów za czas reakcji zostanie określona według następujących zasad:

Czas reakcji 5 godzin - 0 punktów,
Czas reakcji 4 godziny - 10 punktów,
Czas reakcji 3 godziny ( i mniej ) - 20 punktów.

UWAGA!
Wykonawca w ofercie deklaruje czas reakcji w pełnych godzinach tj. 1, 2, 3, 4 lub 5 godzin.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w
Formularzu Ofertowym - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
W przypadku braku wypełnienia wykropkowanego pola, Zamawiający uzna, iż Wykonawca
deklaruje maksymalny czas reakcji ( tj. 5 godzin ), a tym samym w przedmiotowym kryterium
Wykonawca otrzymuje 0 punktów.

4) Punktacja uzyskana z poszczególnych kryteriów podlega sumowaniu.
5) Za najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę przyznanych punktów
na podstawie ustalonych kryteriów.
6) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.
7) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
Adres

Stara Droga 85

97-500 Radomsko

łódzkie , radomszczański
Numer telefonu
(44) 683-06-30
Fax
(44) 683-43-77
NIP
7720100176
Tytuł projektu
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku
Numer projektu
POIS.02.03.00-00-0304/17-00

- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania, Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Informacja o wybranym wykonawcy zamieszczona w Bazie konkurencyjności

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 24.08.2018 14:04
Publikacja ostatniej zmiany: 07.09.2018 08:39
Dokument oglądany razy: 1017
Nie podlega Ustawie