bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa materiałów preizolacyjnych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych z podziałem na 5 zadań

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Radomsko 16.08.2018 r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień.
Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art. 132 ust. 1 pkt 3 oraz art. 133 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolacyjnych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych z podziałem na 5 zadań.

Zadanie 1 - materiały preizolowane na budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych w Radomsku do budynków przy ul. Fabianiego, Przedborska.
Zadanie 2 - materiały preizolowane na budowę przyłącza ciepłowniczego w Radomsku do budynku przy ul. Sadowej.
Zadanie 3 - materiały preizolowane na budowę przyłącza ciepłowniczego w Radomsku do budynku przy ul. Wilsona.
Zadanie 4 - materiały preizolowane na budowę przyłącza ciepłowniczego w Radomsku do budynku przy ul. Krakowska 40.
Zadanie 5 - materiały preizolowane na budowę przyłącza ciepłowniczego w Radomsku do budynku przy ul. Krakowska 101.

Szczegółowy opis materiałów co do asortymentu i ilości zawiera formularz cenowy – załącznik nr 2 do siwz.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w siwz.
Termin składania ofert upływa w dniu 24.08.2018 r. o godz. 1100 .
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2018 r. o godz. 1110 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.

Termin realizacji zamówienia:
- dla zadania 1, 2, 3, 4, 5: od dnia podpisania umowy do dnia 17.09.2018 r.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą dostawę materiałów wynikającą z formularza cenowego – załączniki nr 2 jest cena - 100%.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147,
faks 44/ 683 43 77.

- SIWZ wraz załącznikami

- formularz cenowy - załącznik nr 2

- Pytania i odpowiedzi

- Poprawiony formularz cenowy - załącznik nr 2

- Informacja o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 16.08.2018 11:20
Publikacja ostatniej zmiany: 27.08.2018 11:14
Dokument oglądany razy: 699
Nie podlega Ustawie