bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wymiana istniejącej sieci wodociągowej Ø 100 mm metodą przewiertu sterowanego w ul. Reymonta oraz Plac 3-go Maja ( od ul. Narutowicza do ul. Al. Jana Pawła II ) w Radomsku na sieć z rur PE Ø 125 mm o długości 300 mb. wraz z dostawą materiałów do wykonania

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art. 132 ust. 2 w związku z art. 132
ust. 1 pkt 4 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest:
Wymiana istniejącej sieci wodociągowej Ø 100 mm metodą przewiertu sterowanego w ul. Reymonta oraz Plac 3-go Maja ( od ul. Narutowicza do ul. Al. Jana Pawła II ) w Radomsku na sieć z rur PE Ø 125 mm o długości 300 mb. wraz z dostawą materiałów do wykonania sieci wodociągowej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.


Termin składania ofert upływa w dniu 03.07.2018 r. o godz. 11:00.
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2018 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.
Termin realizacji zamówienia:
- od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2018 r.

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%.
Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium dla w wysokości 3.000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych ).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45,
faks 44/ 683 43 77, tel. kom. 501 144 147.

P R E Z E S       
Zarządu Spółki    
inż. Marek Glądalski


Radomsko 18.06.2018 r.

- 1. SIWZ wraz z załącznikami

- 2. Rys. mapa sytuacyjno - wysokościowa

- 3. Pytania i odpowiedzi

- 4. Ogłoszenie o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 18.06.2018 12:07
Publikacja ostatniej zmiany: 09.07.2018 11:32
Dokument oglądany razy: 818
Nie podlega Ustawie