bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa materiałów preizolacyjnych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych z podziałem na 8 zadań

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień.
Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art. 132 ust. 1 pkt 3 oraz art. 133 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolacyjnych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych z podziałem na 8 zadań.

Zadanie 1 - materiały preizolowane na budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych w Radomsku do budynków przy ul. Wyszyńskiego 91 i 93.
Zadanie 2 - materiały preizolowane na budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych w Radomsku do budynków przy ul. Wyszyńskiego 66, 87 i 99.
Zadanie 3 - materiały preizolowane na budowę przyłącza ciepłowniczego w Radomsku do bloku przy ul. Św. Jadwigi.
Zadanie 4 - materiały preizolowane na budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych w Radomsku do bloków przy ul. Jagiellońskiej.
Zadanie 5 - materiały preizolowane na budowę przyłącza ciepłowniczego w Radomsku do budynku przy ul. Ściegiennego 47.
Zadanie 6 - materiały preizolowane na budowę przyłącza ciepłowniczego w Radomsku do budynku przy ul. Mickiewicza 9.
Zadanie 7 - materiały preizolowane na budowę przyłącza ciepłowniczego w Radomsku do budynku przy ul. Konarskiego 11.
Zadanie 8 - materiały preizolowane na budowę przyłącza ciepłowniczego w Radomsku do drugiego bloku przy ul. Łokietka.

Szczegółowy opis materiałów co do asortymentu i ilości zawiera formularz cenowy – załącznik nr 2 do siwz.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w siwz.
Termin składania ofert upływa w dniu 15.06.2018 r. o godz. 1100 .
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2018 r. o godz. 1110 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.

Termin realizacji zamówienia:
- dla zadania 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8: od dnia podpisania umowy do dnia 05.07.2018 r.
- dla zadania 4: od dnia podpisania umowy do dnia 27.07.2018 r.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą dostawę materiałów wynikającą z formularza cenowego – załączniki nr 2 jest cena - 100%.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147, faks 44/ 683 43 77

- SIWZ wraz z załącznikami

- formularz cenowy – załącznik nr 2

- Pytania i odpowiedzi

- Ogłoszenie o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 07.06.2018 12:53
Publikacja ostatniej zmiany: 25.06.2018 13:33
Dokument oglądany razy: 701
Nie podlega Ustawie