bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Naprawa - renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta metodą rękawa szklanego

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku
ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art.132 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Przedmiotem zamówienia jest:

„ Naprawa - renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta metodą rękawa
szklanego ”, z podziałem na zadania:

Zadanie 1:
Naprawa – renowacja sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250 mm w ul. Reymonta i Plac 3-go Maja metodą rękawa szklanego wraz z renowacją studni kanalizacyjnych Ø 1000 mm i naprawą punktową przyłączy kanalizacji sanitarnej ( od ul. Przedborskiej do ul. Żeromskiego o długości 266 mb, 10 studni rewizyjnych ).

Zadanie 2:
Naprawa – renowacja 11 szt. studni kanalizacyjnych Ø 1000 mm w ul. Reymonta ( od Al. Jana Pawła II do ul. Żeromskiego ) oraz w ul. Żeromskiego ( od ul. Reymonta do ul. Piłsudskiego ).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 11.06.2018 r. o godz. 11:00
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2018 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 20.08.2018 r.
Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W niniejszym postępowaniu przyjęto następujące kryteria oceny ofert:
a) cena oferty – waga 90%
b) okres gwarancji jakości – waga 10%

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45,
faks 44/ 683 43 77, tel. kom. 501 144 147.

Radomsko 24.05.2018 r.


PREZES          
Zarządu Spółki     
/ — /               
inż. Marek Glądalski

- 1. SIWZ wraz z załącznikami
- 2. renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta i Plac 3-Maja – rys. 1
- 3. renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta i Plac 3-Maja – rys. 2
- 4. renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta i Żeromskiego – rys. 1
- 5. renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta i Żeromskiego – rys. 2
- 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 24.05.2018 14:02
Publikacja ostatniej zmiany: 12.06.2018 14:16
Dokument oglądany razy: 823
Nie podlega Ustawie