bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Stara
Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień.
Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych jest art. 132 ust. 2 w związku z art. 132 ust.1 pkt 4 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej z podziałem na 2 zadania:

Zadanie 1
- dostawa materiałów z PCV i PE do budowy sieci wodociągowej Ø 125 mm w ul.
Kilińskiego i ul. Krańcowej.

Zadanie 2
- dostawa materiałów z żeliwa do budowy sieci wodociągowej Ø 125 mm w ul. Kilińskiego i
ul. Krańcowej.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla zadań 1 i 2 na elementy
z PCV i PE oraz na elementy z żeliwa.

Szczegółowy opis materiałów co do asortymentu i ilości dla elementów z PCV i PE zawiera formularz cenowy - załącznik nr 2, dla elementów z żeliwa załącznik nr 3 do siwz.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w siwz.
Termin składania ofert upływa w dniu 24.05.2018 r. o godz. 11:00 .
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2018 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.

Termin realizacji zamówienia dla materiałów z elementów PCV i PE oraz elementów z żeliwa:
- od dnia podpisania umowy do 27.07.2018 r.

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium dla:
- dostawy materiałów z elementów PCV i PE - w wysokości 2.500,00 zł ( słownie: dwa
tysiące pięćset złotych ).
- dostawy materiałów z elementów z żeliwa - w wysokości 1.000,00 zł ( słownie:
jeden tysiąc złotych ).
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań jest cena - 100%.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147, faks 44/ 683 43 77.


Radomsko 15.05.2018 r.

                                                                                                         P R E Z E S
                                                                                                     Zarządu Spółki
                                                                                                              / - /
                                                                                                  inż. Marek Glądalski

1. SIWZ wraz z załącznikami

2. Załącznik nr. 2,3.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 15.05.2018 11:40
Publikacja ostatniej zmiany: 05.06.2018 11:25
Dokument oglądany razy: 737
Nie podlega Ustawie