bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku administracyjno – socjalnego oraz wymiany źródła ciepła w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spacerowej 120 w Radomsku

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 ZAPYTANIE OFERTOWE


     Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Radomsku zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku administracyjno – socjalnego oraz wymiany źródła ciepła w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spacerowej 120 w Radomsku”
dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji ze wsparciem WFOŚiGW w Łodzi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) pisemnej oferty na wykonanie przedmiotu zadania, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie do dnia 19.03.2018r.. do godziny 12:00 z adnotacją:
     Oferta na „Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji budynku administracyjno – socjalnego oraz wymiany źródła ciepła w Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spacerowej 120 w Radomsku”

     Oferty należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o. o. ul. Stara Droga 85, 97 – 500 Radomsko. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2018r. o godzinie 12:15 w siedzibie PGK ul. Stara Droga 85, pok. nr 106. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100 %. Do oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
     Za usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się usługi tożsame z zakresem usług określonych w załączniku nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”.
     Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 20.04.2018r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz dodatkowych negocjacji cenowych z wybranym Wykonawcą.
Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

     Wyjaśnienia dotyczące zamówienia można uzyskać w siedzibie Oczyszczalni Ścieków, 97-500 Radomsko, ul Spacerowa 120. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są:
     kierownik Oczyszczalni Ścieków – Michał Łańcuchowski, tel. 606 129 047
     starszy dyspozytor Oczyszczalni Ścieków – Janusz Szymczak, tel. 506 205 310

     Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.


Dokumenty, które oferent winien zawrzeć w ofercie:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załącznika nr 2

1. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

2. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

3. Audyt energetyczny źródła ciepła

4. Audyt energetyczny budynku adm. - soc.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 06.03.2018 09:22
Publikacja ostatniej zmiany: 23.03.2018 11:56
Dokument oglądany razy: 987
Nie podlega Ustawie