bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa materiałów preizolacyjnych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych z podziałem na 3 zadania.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

      Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień.
Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
jest art. 132 ust. 1 pkt 3 oraz art. 133 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolacyjnych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych z podziałem na 3 zadania.

Szczegółowy opis materiałów co do asortymentu i ilości zawiera formularz cenowy – załącznik nr 2 dla zadania 1, załącznik nr 3 dla zadania 2, załącznik nr 4 dla zadania 3 do siwz.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w siwz.
Termin składania ofert upływa w dniu 02.03.2018 r. o godz. 11:00
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku
ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2018 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.

Termin realizacji zamówienia dla zadania 1, 2 i 3:

Zadanie 1 - materiały preizolowane na budowę przyłącza ciepłowniczego w Radomsku do bloku przy ul.
Łokietka należy dostarczyć od dnia podpisania umowy do dnia 04.04.2018 r.
Zadanie 2 - materiały preizolowane na budowę ( modernizację ) sieci ciepłowniczej w Radomsku ul. Krakowska - Piastowska należy dostarczyć w dwóch etapach według załączonego harmonogramu dostaw:
etap I od dnia podpisania umowy do dnia 04.04.2018 r.
etap II od dnia podpisania umowy do dnia 21.05.2018 r.
Zadanie 3 – materiały preizolowane na budowę przyłączy ciepłowniczych w Radomsku do domów indywidualnych należy dostarczyć od dnia podpisania umowy do dnia 04.04.2018 r.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą dostawę materiałów wynikającą z formularza cenowego – załączniki nr 2, 3 i 4 jest cena - 100%.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147,
faks 44/ 683 43 77.


Radomsko 20.02.2018 r.

                                                                                                        P R E Z E S
                                                                                                       Zarządu Spółki
                                                                                                              / — /
                                                                                                     Marek Glądalski

1. Specyfikacja wraz z załącznikami

2. Załączniki nr. 2, 3, 4, 10.

3. Ogłoszenie o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 20.02.2018 14:30
Publikacja ostatniej zmiany: 05.03.2018 11:10
Dokument oglądany razy: 775
Nie podlega Ustawie