bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Modernizacja przenośnika kanałowego zasypowego łańcuchowego FPL 1,4/6,5+4,5

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku,
zaprasza do składania ofert dla zamówienia:

1. Nazwa zadania:
Modernizacja przenośnika kanałowego zasypowego łańcuchowego FPL 1,4/6,5+4,5
Nr fabr. 208 wraz z wymianą taśmy transportowej.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy załącznik nr 1
oraz projekt umowy załącznik nr 2.

UWAGI:
a) W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia oraz rzetelnego przygotowania
oferty zaleca się Wykonawcy dokonania oględzin urządzenia przeznaczonego do
modernizacji na terenie ZUOK w Płoszowie (we wcześniej uzgodnionym terminie).
Podczas tzw. wizji lokalnej Wykonawca w obecności Zamawiającego może zapoznać się
szczegółowo z warunkami technicznymi oraz niezbędną dokumentacją techniczną.
b) Zamawiający zobowiązuje się przygotować przenośnik na uzgodniony termin
z Wykonawcą, tj:
- dokona we własnym zakresie demontażu zabudowy przenośnika,
- wykona czyszczenie kanału,
c) Zamawiający zapewni urządzenia dźwigowe wraz z operatorem (wózek widłowy,
ładowarkę teleskopową) na okres wykonywania prac modernizacyjnych przez
Wykonawcę.
d) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę podczas demontażu przenośnika , że koła
łańcuchowe są zużyte i należy je wymienić, Zamawiający udostępni Wykonawcy
komplet nowych kół - 4 szt.. Kosztów prac związanych z ich wymianą nie ujęto
w formularzu ofertowym.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy :
do dnia 30.04.2018 r.

4. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena - łączny koszt wykonania usługi określony w formularzu ofertowym.
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu
o przyjęte kryterium oceny ofert.


5. Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert:
1) Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 22.02.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie
Zamawiającego - sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„OFERTA: ZUOK MODERNIZACJA PRZENOŚNIKA NIE OTWIERAĆ PRZED
22.02.2018 r. godz. 14”
2) Oferty zostaną otwarte dnia 22.02.2018 r. o godz. 14:05 w sali konferencyjnej
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Stara Droga 85,
97-500 Radomsko.
3) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie
zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

6. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku:
- Formularz ofertowy załącznik nr 1
- wraz z parafowaniem projektu umowy załącznik nr 2,
- referencje dotyczące realizacji wykonanych zadań.
2) Cena w formularzu ofertowym winna być zaproponowana jako cena netto oraz brutto,
za jaką Wykonawca będzie realizował zamówienie.
3) Oferta powinna również:
- być opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

7. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy:
1) O udzielenie zamówienia mogą starać się podmioty , które:
- posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania określonej w zapytaniu usługi,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi.
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 1 zadanie związane z montażem
i uruchomieniem nowego przenośnika kanałowego łańcuchowego lub przeprowadził
w tym okresie co najmniej 1 modernizację przenośnika kanałowego łańcuchowego na
terenie sortowni odpadów, oraz potwierdził prawidłowe wykonanie zadania stosownymi
referencjami.
8. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do udzielania informacji są:
Kierownik ZUOK – Marek Komala tel. 606 406 780
Specjalista ds. inwestycji – Arkadiusz Nowak tel. 44 682 68 56 wew. 26
e-mail: a.nowak@pgk-radomsko.pl

                                                                                                     P R E Z E S
                                                                                                  Zarządu Spółki
                                                                                                            / - /
                                                                                             inż. Marek Glądalski


Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Projekt umowy – załącznik nr 2

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 14.02.2018 09:30
Publikacja ostatniej zmiany: 02.03.2018 13:46
Dokument oglądany razy: 820
Nie podlega Ustawie