bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe dotyczące tankowania samochodów

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Radomsko 12.02.2018 r.


Zapytanie ofertowe

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
kwoty 30 000 euro na:

„ Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych i sprzętu Zamawiającego benzyną bezołowiową PB 95 na stacji paliw Wykonawcy w ilości 7 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 228+A1:2017-06E lub równoważnej ”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku Sp. o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych i sprzętu Zamawiającego benzyną bezołowiową PB 95 na stacji paliw Wykonawcy w ilości 7 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 228+A1:2017-06E lub
równoważnej ”.

Udzielający zamówienia: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko.

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:
„Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych i sprzętu Zamawiającego benzyną bezołowiową PB 95 na stacji paliw Wykonawcy w ilości 7 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 228+A1:2017-06E lub równoważnej ”.

II. Inne informacje niezbędne dla wykonawcy do przygotowania oferty.

Szczegółowy zakres zamówienia:
1. Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych i sprzętu Zamawiającego benzyną
bezołowiową PB 95 na stacji paliw Wykonawcy w ilości 7 000 litrów zgodnie z parametrami zawartymi w normie PN-EN 228+A1:2017-06E lub równoważnej. Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne z opisywanymi normami. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2. Jakość paliwa musi odpowiadać wymaganiom ujętym w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
( Dz.U. z dnia 23 października 2015 r. poz. 1680 ), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2010 r., poz. 332 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych ( Dz. U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679 ) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 228+A1:2017-06E, jak również nowelizowanych w trakcie dostaw norm i przepisów określających wymagania jakościowe paliw płynnych.


3. Tankowanie samochodów i sprzętu Zamawiającego będzie odbywać się sukcesywnie w
miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, w całodobowej stacji paliw czynnej również w niedzielę i święta będącej w dyspozycji Wykonawcy, położonej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca zapewnia możliwość całodobowego dokonywania zakupów paliwa.
5. Przy składaniu oferty wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę, że dysponuje co najmniej 1 całodobową stacją paliw czynną również w niedziele i święta położoną w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, umożliwiającą zakup paliwa będącego przedmiotem niniejszego postępowania wg załącznika nr 4.
6. Określone przez Zamawiającego ilości paliwa stanowią szacunkową ilość i nie mogą
stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu
niezrealizowania maksymalnej wartości umowy lub zakupu mniejszej ilości paliwa w okresie jej obowiązywania.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości benzyny pod
kątem jej zgodności z wymogami zamówienia.
W razie sporu powstałego między Stronami na tle jakości zakupionej benzyny, w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego zostaną pobrane i zaplombowane trzy próbki, które zostaną przesłane do akredytowanego laboratorium.
8. W razie potwierdzenia przez akredytowane laboratorium niezgodności zakupionej benzyny z normą PN-EN 228+A1:2017-06E, wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badań oraz koszty napraw pojazdów/urządzeń Zamawiającego wynikające ze złej jakości benzyny ponosi Wykonawca. W przeciwnym razie koszty te ponosi Zamawiający.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej.
b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania o cenę.
c) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z postępowaniem oraz złożeniem oferty.
d) Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym dołączonym do zapytania.
e) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
f) Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
g) Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
h) Ofertę należy przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. ul. Stara Droga 85, 97- 500 Radomsko
lub złożyć osobiście w
siedzibie zamawiającego (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500.
i) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie lub opakowaniu z
dopiskiem o następującej treści: „Bezgotówkowe tankowanie samochodów służbowych i sprzętu Zamawiającego benzyną bezołowiową PB 95 – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.
j) Oferty, które zostaną dostarczone w stanie uszkodzonym lub po terminie
składania nie będą dopuszczone do postępowania i zostaną zwrócone
Wykonawcom.

k) Do oferty należy dołączyć:

● Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy o treści zgodnej z określoną we
wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
● koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
● Odpis z właściwego rejestru sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru.
● Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
● Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.
● Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, do podejmowania zobowiązań w
imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych
dokumentów.
● Wykaz stacji paliw – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
● Zaparafowany projekt umowy – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

l) Oferty należy składać do dnia 20.02.2018 r. do godz. 11:00.
m) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2018 r. o godz. 11:30 w siedzibie
zamawiającego, pokój nr 101.
n) Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty stanowi:
cena – 100 %.
o) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
p) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
r) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
s) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy bez podania
przyczyny.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykonawca oblicza cenę ofertową brutto za 1 litr benzyny bezołowiowej PB 95,
poprzez skorygowanie o zaoferowany upust lub marżę, ceny hurtowej netto 1 litra
benzyny bezołowiowej PB 95 ogłoszonej na stronie internetowej PKN ORLEN,
aktualnej na dzień 16.02.2018 r., powiększonej o należny podatek VAT.
3. Określony w ofercie upust lub marża dla benzyny bezołowiowej PB 95 liczony w
stosunku do aktualnej na dzień tankowania paliwa, ogłaszanej publicznie na
stronie internetowej PKN ORLEN, będzie obowiązywać przez cały czas trwania
umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy stosować dla
Zamawiającego cenę jednostkową benzyny bezołowiowej brutto wynikającą z
ogłaszanej na stronie internetowej PKN ORLEN ceny hurtowej benzyny
bezołowiowej PB 95, aktualnej na dzień tankowania, z zastosowaniem upustu lub
marży określonej w ofercie.

5. Dla porównania ofert złożonych Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę
jednostkową brutto dla 1 litra benzyny bezołowiowej PB 95 skorygowaną o
zaproponowany przez Wykonawcę upust lub marżę.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę upustu lub marży, Zamawiający
do oceny ofert będzie brał pod uwagę cenę jednostkową brutto.
6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę
punktów w ramach ustalonego kryterium oceny ofert.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
             Cn
Pc   =  ----- x 100 x waga kryterium 100%
             Cb
gdzie:
Pc - liczba punktów oferty badanej w kryterium „ cena ”
Cn - cena najniższa spośród wszystkich ważnych ofert
Cb - cena oferty badanej
100 - wskaźnik stały
100% - procentowe znaczenie kryterium „ ceny ”.

7. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług ( Dz. U. z 2014 poz. 915 )
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego ( Dz. U. Nr 84, poz. 386
ze zm. ).

V. Termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy,
- zakończenie - do dnia 31.12.2018 r.

Wszelkich informacji o zamówieniu udziela Jacek Gębicz – Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta i Utrzymania Ruchu, tel. 44/ 683 06 30, wew. 49, faks 44/ 683 43 77.


Załączniki:
1.Formularz Ofertowy – załącznik nr 1,
2.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2,
3.Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia – załącznik nr 3,
4. Wykaz stacji paliw – załącznik nr 4,
5. Projekt umowy – załącznik nr 5.

Załączniki nr. 1,2,3,4,5.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                   Zatwierdził:

                                                                     P R E Z E S
                                                                     Zarządu Spółki
                                                                  / - /
                                                                   inż. Marek Glądalski

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 12.02.2018 14:25
Publikacja ostatniej zmiany: 27.02.2018 13:26
Dokument oglądany razy: 839
Nie podlega Ustawie