bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zakup wraz z dostawą kruszywa

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień.
Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art. 132 ust. 2 w związku z art. 132 ust.1 pkt 4 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „ Zakup wraz z dostawą kruszywa” z podziałem na zadania:

Zadanie 1:
- zakup wraz z dostawą kruszywa mineralnego/łamanego o frakcji 0-63 mm, które poza przeróbką
mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce w ilości 3 400 ton.

Zadanie 2:
- zakup wraz z dostawą kruszywa mineralnego/łamanego o frakcji 32-63 mm, które poza przeróbką
mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce w ilości 100 ton.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w siwz.
Termin składania ofert upływa w dniu 20.02.2018 r. o godz. 11:00 .
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2018 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.

Termin realizacji zamówienia dla zadania 1 i 2: - od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia dla:

- zadania 1 wadium w wysokości 3.000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych ).

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań jest cena - 100%.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.


Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147, faks
44/ 683 43 77.


Radomsko 06.02.2018 r.

                                                                                                      P R E Z E S
                                                                                                  Zarządu Spółki
                                                                                                           / - /
                                                                                             inż. Marek Glądalski

- 1. SIWZ wraz z załącznikami

- 2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 06.02.2018 13:28
Publikacja ostatniej zmiany: 27.02.2018 10:01
Dokument oglądany razy: 854
Nie podlega Ustawie