bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych w 4 punktach pomiaru energii należących do PGK Radomsko w zakładach

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


ZAPYTANIE OFERTOWE

      Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Radomsku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych w 4 punktach pomiaru energii należących do PGK Radomsko w zakładach:
- Zakład Ciepłowniczy - ul. Wyszyńskiego 151, (2 punkty PPE)
- Zakład Oczyszczania Ścieków - ul. Spacerowa 120, (2 punkty PPE)”.

      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia.
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) pisemnej oferty na wykonanie przedmiotu zadania, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie do dnia 15.02.18 r. do godziny 12:00 z adnotacją:
      Oferta na „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych w 4 punktach pomiaru energii należących do PGK Radomsko w zakładach:
- Zakład Ciepłowniczy - ul. Wyszyńskiego 151, (2 punkty PPE)
- Zakład Oczyszczania Ścieków - ul. Spacerowa 120, (2 punkty PPE)”.

      Oferty należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o. o. ul. Stara Droga 85, 97 – 500 Radomsko. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2018r. o godzinie 12:15 w siedzibie PGK ul. Stara Droga 85, pok. nr 106. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100 %. Do oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
      Za usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się usługi tożsame z zakresem usług określonych w załączniku nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”.
      Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 17.08.2018r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz dodatkowych negocjacji cenowych z wybranym Wykonawcą.
Wyjaśnienia dotyczące zamówienia można uzyskać w siedzibie PGK Sp z o.o. Radomsko ul Stara Droga 85. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są:
     Z-ca Głównego Energetyka – Krzysztof Dumin tel.(44) 682 47-23
Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

Dokumenty, które oferent winien zawrzeć w ofercie:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załącznika nr 2

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3. Protokół z otwarcia ofert

Opublikował: Maciej Młyńczak
Publikacja dnia: 23.01.2018 11:59
Publikacja ostatniej zmiany: 19.02.2018 13:39
Dokument oglądany razy: 978
Nie podlega Ustawie