bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Radomsko 31.01.2018 r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Stara
Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień.
Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych jest art. 132 ust. 2 w związku z art. 132 ust.1 pkt 4 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z podziałem na 2 zadania:


Zadanie 1

- dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej Ø 225 mm o długości L = 254,4 mb w
ul. Geodetów - elementy z PCV i PE, elementy z żeliwa.

Zadanie 2

- dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 315 wraz z
elementami sieci do granic działek o długości L= 258 mb w ul. Geodetów - elementy z
PCV, elementy z żeliwa, elementy z betonu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na:

- dostawę materiałów z elementów PCV i PE: dla zadania 1 i 2,
- dostawę materiałów z elementów żeliwnych: dla zadania 1 i 2,
- dostawę materiałów z betonu: dla zadania 2.

Szczegółowy opis materiałów co do asortymentu i ilości dla elementów z PCV i PE zawiera formularz cenowy - załącznik Nr 2, dla elementów z żeliwa - załącznik nr 3, dla elementów z betonu - załącznik nr 4 do siwz.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w siwz.
Termin składania ofert upływa w dniu 08.02.2018 r. o godz. 1100 .
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2018 r. o godz. 1110 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.

Termin realizacji zamówienia dla materiałów z elementów PCV i PE, elementów z
żeliwa, elementów z betonu:
- od dnia podpisania umowy do 30.03.2018 r.

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium dla:
- dostawy materiałów z elementów PCV i PE - w wysokości 1.000,00 zł ( słownie: jeden
tysiąc złotych ).
- dostawy materiałów z elementów żeliwnych - w wysokości 700,00 zł ( słownie: siedemset
złotych ).
- dostawy materiałów z betonu - w wysokości 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych ).

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych elementów jest cena - 100%.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147, faks 44/ 683 43 77.P R E Z E S
Zarządu Spółki
/ - /
inż. Marek Glądalski

- SIWZ wraz z załącznikami

- załączniki nr 2, 3, 4

- Pytanie i odpowiedzi

- Ogłoszenie o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 31.01.2018 13:48
Publikacja ostatniej zmiany: 13.02.2018 10:44
Dokument oglądany razy: 1028
Nie podlega Ustawie