bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z modernizacją kotła WR 10 nr 5 w technologii ekranów szczelnych membranowych z ekonomizerem wraz z instalacją odpylania spalin poniżej 90 mg/Nm3 w Ciepłowni Miejskiej w Radomsku

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku
ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień.
Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych jest art. 132 ust. 1 pkt 3 i art. 133 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest:

„ Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z modernizacją kotła WR 10 nr 5 w technologii ekranów szczelnych membranowych z ekonomizerem wraz z instalacją odpylania spalin poniżej 90 mg/Nm3 w Ciepłowni Miejskiej w Radomsku ”.

Szczegółowy opis i zakres robót przewidziany do realizacji przedmiotu zamówienia
przedstawiony został w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 09.01.2018 r. o godz. 11:00
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2018 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.

Termin realizacji zamówienia ustala się: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2018 r. w tym:
1. opracowanie dokumentacji technicznej do dnia 30.03.2018 r.
2. montaż kotła do dnia 10.09.2018 r.
3. uruchomienie kotła do dnia 01.10.2018 r.
4. wykonanie pomiarów energetycznych oraz pomiarów emisji do dnia 31.10.2018 r.

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W niniejszym postępowaniu przyjęto następujące kryteria oceny ofert:
a) cena oferty – waga 95%
b) okres gwarancji jakości – waga 5%

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ).


Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45,
faks 44/ 683 43 77, tel. kom. 501 144 147.


Radomsko, dnia 21.12.2017 r.

                                                                                                                           PREZES
                                                                                                                       Zarządu Spółki
                                                                                                                                 / — /
                                                                                                                   inż. Marek Glądalski

- SIWZ wraz z załącznikami

- Program funkcjonalno-użytkowy

- Pytania i odpowiedzi

- Pytania i odpowiedzi

- Pytania i odpowiedzi

- Modyfikacja Programu Funkcjonalno – Użytkowego

- Pytania i odpowiedzi

- Pytania i odpowiedzi

- Pytania i odpowiedzi

- Informacja z otwarcia ofert

- Ogłoszenie o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 21.12.2017 13:54
Publikacja ostatniej zmiany: 15.01.2018 10:39
Dokument oglądany razy: 1608
Nie podlega Ustawie