bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obsługa weterynaryjna Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomsku przy ul. Spacerowej 118 w roku 2018

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Radomsko, dnia 04.12.2017r.


OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Radomsku ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na "Obsługę weterynaryjną Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomsku przy ul. Spacerowej 118 w roku 2018”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.
Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania o cenę.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z postępowaniem oraz złożeniem oferty.
4. Ofertę należy złożyć na formularzu dołączonym do zapytania.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
6. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz być podpisana przez oferenta.
7. Oferty należy składać do 19.12.2017r. do godz. 12:00.
8. Ofertę należy przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500.
9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu z dopiskiem
o następującej treści: „Oferta na opiekę weterynaryjną w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – nie otwierać przed 19.12.2017r. godz. 12:00”.
10. Oferty, które zostaną dostarczone w stanie uszkodzonym lub po terminie składania nie będą dopuszczone do postępowania i zostaną zwrócone Wykonawcom.
Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty stanowi: cena – 100%.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.


Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie - 01.01.2018r.
- zakończenie - 31.12.2018r.

Do oferty należy dołączyć:
• wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
• zaparafowany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
• kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych w specjalności lekarza weterynarii


Wszelkich informacji o zamówieniu udziela Michał Łańcuchowski – Kierownik Oczyszczalni Ścieków, tel. 44 683 25 44, tel. kom. 606 129 047.


Załączniki:

1. Formularz Ofertowy – załącznik nr 1

2. Projekt umowy – załącznik nr 2

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 04.12.2017 09:13
Publikacja ostatniej zmiany: 21.12.2017 10:59
Dokument oglądany razy: 770
Nie podlega Ustawie