bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Usługę kompleksowej ochrony i monitoringu mienia należącego do Spółki

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku zaprasza do składania ofert na usługę kompleksowej ochrony i monitoringu mienia należącego do Spółki.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Obiektem podlegającym ochronie będzie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie ul. Jeżynowa 40, gm. Radomsko.

Ochrona mienia winna być sprawowana wg następującego harmonogramu:

1. od poniedziałku do piątku:
- w godz. od 14.00 - 22.00 - 1 pracownik ochrony
- w godz od 22.00 - 6.00 dnia następnego - 2 pracowników ochrony
2. soboty
- w godz. od 6.00 - 14.00 - 1 pracownik
- w godz. od 14.00 - 6.00 dnia następnego - 2 pracowników
3. niedziele i święta całodobowo - 2 pracowników ochrony

Do obowiązków Zleceniobiorcy będzie należało wykonywanie następujących czynności:

a) zapewnienie kontroli nad infrastrukturą chronionego obiektu oraz zapobieganie próbom kradzieży, dewastacji i uszkodzenia mienia wewnątrz i na zewnątrz chronionego obiektu,
b) informowanie Zamawiającego o brakach w zabezpieczeniu mienia przed kradzieżą, włamaniem,
c) sprawdzenie stanu zabezpieczenia pomieszczeń,
d) reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe i awaryjne związane z instalacjami przeciwpożarowymi, antywłamaniowymi, elektrycznymi i centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnymi,
e) niedopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chronionego obiektu,
f) dokonywanie stałych obchodów chronionego obiektu,
g) zapewnienia niezbędnych ilości środków łączności radiowej, (czyli co najmniej jeden środek łączności radiowej dla każdej z osób strzegących) przeznaczonych dla osób wykonywających niniejsze zamówienie, która umożliwi stały kontakt tych osób z dyspozytorem;
h) wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i ppoż,
i) bieżące prowadzenie książki służby,
j) posiadanie własnej częstotliwości radiowej.
k) montaż kamer najnowszej technologii na terenie zakładu min. 4 szt oraz systemu alarmowego w budynkach biurowych,
l) obsługa monitoringu, systemu alarmowego oraz archiwizacja danych pochodzących z monitoringu
m)w razie zagrożenia uzbrojona grupa interwencyjna będzie podejmować działania na każde wezwanie pracowników ochrony, w tym również przeprowadzać okresowe kontrole pracy pracowników ochrony.
n) Zleceniobiorca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ochroną osób i mienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1,5 mln złotych
o) Od pracowników pełniących służbę wymagane jest:
- punktualne rozpoczynanie służby;
- jednolite i estetyczne umundurowanie;
- zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa
w czasie obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu

II. Termin wykonania zamówienia
Zleceniobiorca będzie realizował zamówienie w okresie od 01.01.2018 – 31.12.2018.
III. Kryteria oceny ofert
1. Cena będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej
IV. Termin i miejsce składania ofert
Wypełniony formularz ofertowy należy złożyć wraz z zaparafowanym projektem umowy najpóźniej do dnia 05.12.2017 do godz.12.00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, ul. Stara Droga 85 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na usługę ochrony mienia w ZUOK”.
V. Pozostałe warunki
1. Oferent, którego propozycja usługi oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany zostanie do podpisania ze Zleceniodawcą umowy.

1. Projekt umowy na ochronę mienia na 2018 r

2. Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 1 do umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 2 do umowy - szczegółowy wykaz mienia

5. Załącznik nr 3 do umowy - wykaz osób

6. Pytania i Odpowiedzi

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 20.11.2017 11:16
Publikacja ostatniej zmiany: 08.12.2017 10:22
Dokument oglądany razy: 1057
Nie podlega Ustawie