bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa wraz z transportem flokulantu i PIXU-113

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara
Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art.132 ust. 2 w związku z art.132 ust.1
pkt 4 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa n/w środków wspomagających pracę Oczyszczalni
Ścieków z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1:

Dostawa wraz z transportem kationowego proszkowego wodnorozpuszczalnego flokulantu, służącego do odwadniania osadu przefermentowanego o zawartości suchej masy 4% na taśmowej prasie filtracyjnej typu TPF-100. Flokulant powinien zapewnić uzyskanie minimum 18% suchej masy po odwodnieniu, przy maksymalnym zużyciu 0,3 kg/m³ podawanego na prasę osadu.
Ilość zamawianego flokulantu w 2018 r. wynosi 9 000 kg.

Zadanie nr 2:

Dostawa wraz z transportem środka wspomagającego pracę Oczyszczalni Ścieków – PIXU -113 w ilość 380 ton.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w siwz.
Termin składania ofert upływa w dniu 14.11.2017 r. o godz. 10:00
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2017 r. o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.

Termin realizacji zamówienia:
Zadanie nr 1 ( dostawa flokulantu ) - od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
Zadanie nr 2 ( dostawa PIXU – 113 ) - od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 ( dostawa flokulantu proszkowego ) – 2.500,00 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych ),
Zadanie nr 2 ( dostawa PIXU -113 ) – 4.000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych ).

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Jedynym kryterium oceny ofert oddzielnie dla zadania 1 i 2 jest cena - 100%.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na poszczególne zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147, faks: 44/ 683 43 77.


Radomsko 27.10.2017 r.


                                                                                                                  P R E Z E S
                                                                                                             Zarządu Spółki
                                                                                                                     / — /
                                                                                                        inż. Marek Glądalski

 

1. SIWZ wraz z załącznikami

2. Ogłoszenie o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 27.10.2017 14:13
Publikacja ostatniej zmiany: 15.11.2017 11:36
Dokument oglądany razy: 825
Nie podlega Ustawie