bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia najmu pojazdu

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Zapytanie ofertowe
(dotyczy zamówienia najmu pojazdu)


I. ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko
NIP: 772-010-01-76, REGON: 590585041, KRS: 0000045812

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa najmu 2 szt. pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka do obsługi wywozu odpadów komunalnych z miasta Radomska i ościennych gmin, spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013r., poz. 122)..

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Podwozie:
- dopuszczalna masa całkowita do 32 000 kg
- kabina krótka – 3 osobowa
- tachograf z legalizacją
- koło zapasowe
- z przodu pojazdu pulsujące światło ostrzegawcze,
- pojemnik na wodę
- akustyczny sygnał biegu wstecznego
- urządzenie lokalizujące GPS
Zabudowa:
- zabudowa skrzyniowa z tylnym urządzeniem załadowczym, przeznaczona do zbierania odpadów
komunalnych gromadzonych w pojemnikach o pojemności od 60 do 1100 litrów.
- objętość skrzyni ładunkowej od 16 do 20 m3
- możliwość opróżniania dwóch pojemników 60,120 i 240 litrów jednocześnie oraz osobno
- możliwość sterowania urządzeniami mechanizmu załadowczego w cyklu automatycznym
lub ręcznym
- stopnie uchylne dla ładowaczy z czujnikami – po lewej i prawej stronie. Zajęcie stopnia powoduje
zatrzymanie układu ugniatania, ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h oraz blokadę cofania.
- oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
- światło ostrzegawcze (kogut)
- uchwyt na łopatę i szczotkę
- czujnik otwarcia odwłoka (wyładunku)
- spełnia wymogi systemu bezpieczeństwa CE
- spełnia obowiązujące w Polsce przepisy BHP

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.10.2017r. do 28.02.2018r. tj. 5 miesięcy

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pgk-radomsko.pl, faksem na nr: 44/683-43-77, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 w sekretariacie spółki do dnia 26.09.2017r. do godz. 14:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.09.2017r. w siedzibie spółki.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od procedury ofertowej tj. zamówienia najmu pojazdów, bez podania przyczyny.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena w PLN - 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej oraz strony internetowej www.bip.pgk-radomsko.pl w zakładce przetargi.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Oczyszczania Miasta Sławomir Furmańczyk pod numerem telefonu 44/683-06-30 w.66 do godz. 1500 oraz adresem email: s.furmanczyk@pgk-radomsko.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 – Wzór Protokół zdawczo – odbiorczy pojazdu

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 21.09.2017 11:39
Publikacja ostatniej zmiany: 28.09.2017 14:22
Dokument oglądany razy: 893
Nie podlega Ustawie