bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa materiałów preizolacyjnych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko ul. Stara
Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny Regulamin
udzielania zamówień.
Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
jest art.132 ust.1 pkt 3 oraz art.133 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolacyjnych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych z podziałem na 5 zadań.

Szczegółowy opis materiałów co do asortymentu i ilości zawiera formularz cenowy – załącznik nr 2 dla zadania 1, załącznik nr 3 dla zadania 2, załącznik nr 4 dla zadania 3, załącznik nr 5 dla zadania 4, załącznik nr 6 dla zadania 5 do siwz.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w siwz.
Termin składania ofert upływa w dniu 15.09.2017 r. o godz. 11:00
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku
ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2017 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.

Termin realizacji zamówienia dla zadania 1, 2, 3, 4 i 5:
- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,
- zakończenie: do dnia 06.10.2017 r.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą dostawę materiałów wynikającą z formularza cenowego – załączniki nr 2, 3, 4, 5 i 6 jest cena - 100%.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147,
faks 44/ 683 43 77.


Radomsko 07.09.2017 r.
                                                                                                  P R E Z E S
                                                                                              Zarządu Spółki
                                                                                                      / — /
                                                                                             Marek Glądalski

SIWZ wraz z załącznikami

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

Załącznik nr. 4

Załącznik nr. 5

Załącznik nr. 6

Informacja o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 07.09.2017 13:21
Publikacja ostatniej zmiany: 19.09.2017 09:53
Dokument oglądany razy: 800
Nie podlega Ustawie