bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykonanie robót drogowych polegających na naprawie nawierzchni dróg po budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hubala i naprawie nawierzchni asfaltowych po awariach i inwestycjach wod.- kan. i ciepłowniczych w Radomsku

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku
ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art.132 ust.2 w związku z art. 132
ust. 1 pkt 4 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie 1:
Wykonanie robót drogowych polegających na naprawie nawierzchni dróg po budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hubala w Radomsku.

Zadanie 2:
Wykonanie robót drogowych polegających na naprawie nawierzchni asfaltowych po awariach i inwestycjach wod.- kan. i ciepłowniczych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 04.09.2017 r. o godz. 1000
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2017 r. o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.

Termin realizacji zamówienia dla:

Zadania 1:
- od dnia podpisania umowy do dnia 10.10.2017 r.

Zadania 2:
- od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia
wadium w kwocie:
- dla zadania 1 - 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych ).
- dla zadania 2 - 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ).

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert dla poszczególnych zadań jest cena - 100%
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dla każdego z zadań, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót tego samego rodzaju co roboty stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147, faks 44/ 683 43 77.


    WICEPREZES                                   
   Zarządu Spółki 
           / — /
Izabela Michnowska

  WICEPREZES
 Zarządu Spółki
          / — /
Jakub Jędrzejczak

1. SIWZ wraz z załącznikami

2. Rysunek nr. 1 - zakres naprawy nawierzchni

3. Rysunek nr. 2 - zakres naprawy nawierzchni

4. Ogłoszenie o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 18.08.2017 11:43
Publikacja ostatniej zmiany: 07.09.2017 11:49
Dokument oglądany razy: 808
Nie podlega Ustawie