bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.,
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art. 132 ust. 2 w związku z art. 132
ust. 1 pkt 4 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest:

„ Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego ”.

W ramach zadania planowane jest podłączenie do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej 34 budynków mieszkalnych w aglomeracji Radomsko.
Zakres prac obejmował będzie budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm na terenie prywatnych posesji od elementu sieci Ø 160 mm w granicy działki do budynku mieszkalnego lub istniejącej instalacji na terenie działki.
Zaplanowane jest wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w ilości 34 szt. o łącznej długości około 668 mb.
Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC Ø 160 mm o grubości ścianki 4,7 mm lite klasy SN4. Na przyłączach należy wykonać 42 studnie rewizyjne PVC o średnicy min. Ø 315 mm z włazem żeliwnym.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 18.07.2017 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2017 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 29.09.2017 r.

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%.
Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych ).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót tego samego rodzaju co roboty stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45,
faks 44/ 683 43 77, tel. kom. 501 144 147.


                                                                                                              P R E Z E S
                                                                                                            Zarządu Spółki
                                                                                                        inż. Marek Glądalski

1. SIWZ wraz z załącznikami

2. Formularz cenowy - załącznik nr. 2 do SIWZ

3. Projekt zagospodarowania terenu działek dla zaprojektowanych przyłączy

4. Pytania i odpowiedzi

5. Modyfikacja SIWZ

6. Ogłoszenie o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 03.07.2017 12:28
Publikacja ostatniej zmiany: 25.07.2017 13:58
Dokument oglądany razy: 951
Nie podlega Ustawie