bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykonanie robót drogowych polegających na naprawie nawierzchni dróg po budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Hubala w Radomsku

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku
ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art.132 ust.2 w związku z art. 132
ust. 1 pkt 4 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest:

„ Wykonanie robót drogowych polegających na naprawie nawierzchni dróg po budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Hubala w Radomsku ”.

Zakres robót obejmuje:
- naprawę nawierzchni asfaltowych w ul. Hubala o powierzchni 765 m2 ( długość 153 mb i
szerokości 5 m ) wraz z korytowaniem i regulacją włazów i skrzynek wodociągowych,
- naprawę nawierzchni destruktem w ul. Hubala o powierzchni 1110 m2 ( długość 370 mb i
szerokości 3 m ) wraz z korytowaniem i regulacją włazów i skrzynek wodociągowych.

Informacje dodatkowe:
- projekt ruchu drogowego, wszelkie uzgodnienia oraz koszty z tym związane ponosi
Wykonawca,
- nadmiar kruszywa po korytowaniu podbudowy należy zwrócić własnym transportem do
Zamawiającego w miejsce wskazane - ZWK ul. Krzywa 12, 97-500 Radomsko, po
ówczesnym telefonicznym powiadomieniu na okoliczność czego zostanie sporządzony
protokół odbioru.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 20.07.2017 r. o godz. 10:00
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2017 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.

Termin realizacji zamówienia:
- od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2017 r.

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia
wadium w kwocie 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych ).

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót tego samego rodzaju co roboty stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147, faks 44/ 683 43 77.


                                                                                                                    P R E Z E S
                                                                                                                  Zarządu Spółki
                                                                                                              inż. Marek Glądalski

Radomsko 05.07.2017 r.

1. SIWZ wraz z załącznikami

2. Rysunek nr. 1 - zakres naprawy nawierzchni

3. Rysunek nr. 2 - zakres naprawy nawierzchni

4. Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 05.07.2017 11:56
Publikacja ostatniej zmiany: 24.07.2017 09:29
Dokument oglądany razy: 902
Nie podlega Ustawie