bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Radomsko 21.03.2017 r.

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Stara
Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień.
Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych jest art.132 ust.2 w związku z art. 132 ust.1 pkt 4 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z podziałem na 6 zadań:

Zadanie 1
- dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 ( odcinek od Pb do S13b ) o długości L=519 mb oraz kanalizacji tłocznej ( odcinek od SRb do Pb ) o
długości L=539,5 mb w ul. Wieniawskiego w Radomsku - elementy z PCV i PE, elementy z
żeliwa, elementy z betonu.

Zadanie 2
- dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 ( odcinek od P6 S6.17 do S6.24 ) o długości L=324,5 mb oraz kanalizacji tłocznej ( odcinek od P6 do
SR6 ) o długości L=363 mb w ul. Przybyszewskiego w Radomsku - elementy z PCV i PE,
elementy z żeliwa, elementy z betonu.

Zadanie 3
- dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 ( odcinek od studni S2 do studni S15 ) o długości L=450 mb w ul. Brzeźnickiej – droga miejska w
Radomsku - elementy z PCV, elementy z żeliwa, elementy z betonu.

Zadanie 4
- dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 o długości
L=253 mb oraz kanalizacji tłocznej Ø 90 o długości L=58 mb w ul. Przemysłowej w
Radomsku - elementy z PCV i PE, elementy z żeliwa, elementy z betonu.

Zadanie 5
- dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 o długości
L=236 mb w ul. Żytniej w Radomsku - elementy z PCV, elementy z żeliwa, elementy z
betonu.

Zadanie 6
- dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej w ul. Pogodnej, Traktorowej, Hubala w Radomsku - elementy z PCV, elementy z żeliwa.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na:

- dostawę materiałów z elementów PCV i PE: dla zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6,
- dostawę materiałów z elementów żeliwnych: dla zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6,
- dostawę materiałów z betonu: dla zadania 1, 2, 3, 4, 5.

Szczegółowy opis materiałów co do asortymentu i ilości dla elementów z PCV i PE zawiera formularz cenowy - załącznik Nr 2, dla elementów z żeliwa - załącznik nr 3, dla elementów z betonu - załącznik nr 4 do siwz.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w siwz.
Termin składania ofert upływa w dniu 31.03.2017 r. o godz. 1000 .
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2017 r. o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.

Termin realizacji zamówienia dla materiałów z elementów PCV i PE, elementów z
żeliwa, elementów z betonu:
- od dnia podpisania umowy do 29.09.2017 r.

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium dla:
- dostawy materiałów z elementów PCV i PE - w wysokości 3.500,00 zł ( słownie: trzy
tysiące pięćset złotych ).
- dostawy materiałów z elementów żeliwnych - w wysokości 1.000,00 zł ( słownie: jeden
tysiąc złotych ).
- dostawy materiałów z betonu - w wysokości 2.500,00 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset
złotych ).

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych elementów jest cena - 100%.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147, faks 44/ 683 43 77.

SIWZ wraz z załącznikami

Załączniki nr 2,3,4

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 21.03.2017 11:46
Publikacja ostatniej zmiany: 07.04.2017 13:46
Dokument oglądany razy: 1158
Nie podlega Ustawie